Ski - reguleringsplaner

Kort fortalt

Se detaljplaner under arbeid, vedtatte planer og områdeplaner for Ski og nærområdene rundt.

Detaljplaner under arbeid

Ski sentrum

Ski omegn

Vedtatte planer i Ski

Områdeplaner

Vedtatte områdeplaner:

Områdeplaner under arbeid:

Strategi for utbyggingsavtaler i Ski 

Strategi for utbyggingsavtaler ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020. Strategien setter rammene for forhandlinger av utbyggingsavtaler med utbyggere og grunneiere i Ski sentrum og Ski vest.

Ski by står ovenfor en formidabel utvikling som vil skje over en lang periode. Intensjoner og mål for utviklingen er beskrevet i vedtatte planer.

Eksisterende byrom og infrastruktur trenger oppgradering, i tillegg til at vi må lage nye møteplasser og ny teknisk infrastruktur som skal møte fremtidens behov. Mange av tiltakene vil flere av utbyggerne og kommunen ha felles interesse av at blir realisert.

For å sikre den økonomiske gjennomføringen og koordineringen av alle tiltakene, kreves et godt samarbeid mellom kommunen og utbyggere som skal realisere sine prosjekter.

Et av flere viktige verktøy her er utbyggingsavtaler, som er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen. For å sikre en bærekraftig utvikling er det viktig med en så rettferdig fordeling av ansvar og kostnader mellom partene som mulig.

I strategi for utbyggingsavtaler for Ski by kartlegger kommunen:

  • hvilke krav som kan stilles til partene
  • hvordan fordelingen av kostnader bør være
  • hvem som skal ha ansvar for å realisere de forskjellige tiltakene

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no
Telefon sentralbord: 02178

Plansjef: Arild Øien

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178