Trekantkvartalet detaljregulering

Hensikt med planen er omregulering fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel, samt parkering under bakken.

Om planen

Hensikt med planen er omregulering, fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med vedtatt områdeplan for Ski sentrum.  

I tillegg skal det vurderes detaljregulering av Skoleveien - Gågate/Gatetun. Varslet planområde er i sentrumsplanen regulert til Bolig/Forretning/Kontor og Gatetun/gågate.

Prosessen hittil

10.04.2018 ble det avholdt oppstartsmøte.   

Planarbeidet ble varslet 15.05.2018. Det ble mottatt 10 merknader til varsel om oppstart.

Saken er behandlet i

  • Eldrerådet 21.04.2021, sak 9/21
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 21.04.2021, sak 12/21
  • Utvalg for areal, klima og byggesak 27.04.2021, sak 23/21

Vedtak kan du lese i vedlegget til saken som heter samlet saksframstilling. Planforslaget var på høring fram til 30. juni 2021.


 

Her finner du dokumentene 

Informasjon om saksgang, og tidspunkt og sted for politiske møter finner du i politisk møtekalender på www.nordrefollo.kommune.no, og ved å ringe 02178.

Her finner du planforslaget som var på høring sommeren 2021

Har du spørsmål? 

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Kristine Sand på telefon 02178 eller e-post Kristine.sand@nordrefollo.kommune.no.

Innkomne høringsinnspill

Her finner du høringsinnspillene som kom inn i høringsperioden.

Videre saksgang

Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget høsten 2023.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Kristine Sand

Sist endret: 12.06.2023