Taraldrud døgnhvileplass detaljregulering

Målet med planen er å etablere en døgnhvileplass for tungtransport med plass for opptil 200 trailere.

Om planen

Det er også viktig å få ryddet opp i alunskiferdeponiet på Taraldrud, da dette er en problematisk forurensningskilde. For å kunne pålegge et realistisk opprydding av deponiet innenfor økonomiske rammer er det viktig å kjenne til etterbruken av området.

Bakgrunnen er at Statens vegvesen har hatt et stort behov for en døgnhvileplass for tungtransport langs E6 nær Oslo. Den skal erstatte den midlertidige døgnhvileplassen på Fugleåsen på Langhus.

Planområdet er på ca. 70 daa.

Prosessen hittil

Statsforvalteren har gitt tillatelse til oppstart av planprosess i Marka. Planforslaget var oppe til 1. gangs behandling i planutvalget i Ski 20.11.16.

Følgende vedtak ble da fattet: Området ligger innenfor Markagrensen. Det foreligger nå en tiltaksplan, men endelig plan kan først godkjennes når etterbruken av området er fastlagt gjennom regulering.

Administrasjonen har derfor tilskrevet Statens vegvesen for å tydeliggjøre behovet for en døgnhvileplass før saken fremmes for ny 1. gangs behandling i Nordre Follo kommune.

Videre saksgang

Når anbefaling fra regionale myndigheter foreligger kan planforslaget behandles på nytt, med etterfølgende utlegging til offentlig ettersyn.

Det vil da rutinemessig avholdes informasjonsmøte i høringsperioden.

Saksdokumenter

Se saksdokumentene på arealplaner.no.

Sist endret: 14.05.2024