Test

Ski vest - Felt BB1 og B/T1

Endring av reguleringsplan for felt BB1 og B/T1 i Ski vest ble vedtatt den 26. september 2023. Forslagsstiller er Nordre Follo kommunes virksomhet for byggeprosjekter. Plankonsulent var Norconsult AS.

Om planen

Hensikten med reguleringsendringen har vært å justere den gamle planen slik at den bedre tilrettelegger for det aktuelle barnehageprosjektet kommunen jobber med på tomten.

Endringen berører kun barnehagetomten, og innebærer at barnehagen kan bygges som et samlet bygg sør på tomten i stedet for som to separate i hver ende av tomten.

Oppsynsmannstunet flyttes internt på tomten, og en eldre trerekke på tomten erstattes med nye og mindre trær.  

Prosessen hittil

Reguleringsplan for felt BB1 og B/T1 i Ski vest trådte i kraft 29.11.2017. Arbeidet med reguleringsendringen pågikk høsten 2022 og våren 2023.

Endringen ble vedtatt med delegert myndighet fra kommunestyret i utvalg for areal, klima og byggesak den 26. september 2023.  

Plandokumenter

Dokumenter tilhørende den opprinnelige planen samt reguleringsendringen ligger tilgjengelig på arealplaner.no.

Videre saksgang

Planen er endelig vedtatt.  

Har du spørsmål?

Husk å oppgi saksnummer 2015/2597 og saksbehandlers navn, Jon Fjellstad, når du tar kontakt med oss. Send melding via SvarUt. Du kan også ringe oss på telefon 02178.

Sist endret: 14.05.2024