Skolekvartalet detaljregulering

Skolekvartalet i Ski sentrum skal bygges ut med boliger, barneskole, ungdomsskole, barnehage og park.

Om planen

Detaljregulering av Skolekvartalet ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 4. februar 2020.

Vedtaket innebar store endringer av plankartet og bestemmelsene i saken.

Dokumentene ble rettet opp i tråd med politisk vedtak og lå høsten 2020 ute til offentlig ettersyn med innspillsfrist 11. oktober 2020.

Hensikten med planen er at kommunen og privat grunneier ønsker å realisere de utviklingsmulighetene for Skolekvartalet som ligger nedfelt i vedtatt områderegulering for Ski sentrum (11.05.2016).

Planforslaget tilrettelegger for utvikling av skolebebyggelsen, oppføring av nye boligbygg, samt opparbeiding av et nytt parkanlegg.

I tillegg har planen et kombinert felt som åpner for bolig og barnehage.

Planforslaget omfatter Skolekvartalet rett nordøst for Ski sentrum, med tilliggende kjøreveistruktur i Idrettsveien og Skoleveien.

Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse, barneskole, ungdomsskole, barnehage, parkområder og offentlige trafikkarealer i Idrettsveien og Skoleveien.

Planen skal også bevare kulturminner.

Prosessen hittil

Planforslaget for Skolekvartalet har vært ute til offentlig ettersyn. Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 04.02.20 å legge ut planforslag for Skolekvartalet på høring.

Det ble gjort, med innspillsfrist 11. oktober 2020.

Det kom inn 15 innspill til planforslaget.

Videre saksgang

Det ble vedtatt store endringer i planen da den var til 1. gangsbehandling i utvalg for areal, klima og byggesak 4. februar 2020.

Ved offentlig ettersyn har det fremkommet uavklarte problemstillinger, spesielt knyttet til skolene.

2. gangsbehandling av reguleringsplanen for Skolekvartalet er derfor utsatt i påvente av utredning av skolens behov for areal til skolegård og bygningsmasse.

Det vurderes om arealet avsatt til skole tas ut av planen og behandles separat slik at den øvrige delen av planen kan sender til 2. gangsbehandling.

Dato for behandling er ikke satt.

Saksdokumenter

Dette er saksdokumentene som var til offentlig ettersyn høsten 2020:

Saksdokumentene kan du se i politisk møtekalender.

Informasjon om saksgang, samt tidspunkt og sted for politiske møter finner du i politisk møtekalender her på kommunens nettside, og ved å kontakte kommunens sentralbord på tlf. 02178. 

Høringsinnspill høsten 2020

 1. Kommentar fra Ski historielag 23.03
 2. NVEs tilbakemelding
 3. Bemerkninger fra Ung fritid
 4. Merknad fra Follo brannvesen IKS, forebyggende seksjon
 5. Uttalelse fra Viken fylkeskommune
 6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
 7. Kommentar fra Ski historielag 07.10
 8. Bemerkninger fra Kjeller`n fritidssenter
 9. Merknader fra Ruter
 10. Innspill fra Link arkitektur
 11. Innspill fra Lokal Agenda 21-forumet i Ski
 12. Innspill fra Øyvind Ryssdal og Ingrid H. Rabe
 13. Innspill fra Geir Gulbrandsen og Hilde Wilhelmsen
 14. Merknad fra Bernt Magnus Myhrer og Geeta Fagernes
 15. Innspill fra ansatte ved Ski skole

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: 
Anna Lina Toverud

Sist endret: 27.06.2023