Kommunedelplan Ski øst

Kort fortalt

  • Området ligger utenfor prioritert utbyggingsområde, men er en viktig del av Nordre Follo kommunes boligreserve.
  • Kommunestyret i Ski vedtok kommunedelplan for bydel Ski øst 07.11.2016.

Kommunestyret vedtok 16. juni 2021, sak 84/21, å utsette oppfølging av kommunedelplan for Ski øst.

I henhold til kommunens arbeid med prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, vil kommunedelplanen for Ski øst realiseres først etter 2030.

Plandokumenter

Plandokumenter for kommunedelplan for bydel Ski øst finner du her.