Fortau langs Humleveien/Sørjordet - detaljregulering

Nå starter planarbeidet for etablering av fortau langs Humleveien/Sørjordet. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er WSP Norge AS.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette etablering av ensidig fortau langs Humleveien på nordsiden av gnr/bnr 129/426 og 427, samt langs østsiden av Sørjordet ved Hebekk skole, Ski, i Nordre Follo kommune.

Planen vil medføre økt trafikksikkerhet for myke trafikanter som ferdes langs Humleveien og Sørjordet. Humleveien og Sørjordet er adkomstveier for skolebarn ved Hebekk skole.

Det eksisterer i dag en gang-/sykkelvei mellom Hageveien og Sørjordet, og det er ønskelig å knytte denne sammen med nytt fortau langs Sørjordet til skolen.  

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 129/348, 129/414, 129/415, 129/416, 129/417, 129/426 og 129/427.

       

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte. Send ditt innspill til caroline.midtbust@wsp.com. Merk innspillet med «Detaljregulering for fortau langs Humleveien/Sørjordet».  

Fristen for innspill er 01.03.2024.

Varsel om oppstart

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger, og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid». 

Prosessen hittil

Det ble gjennomført et oppstartsmøte 11. april 2023. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Videre ble planavgrensning utvidet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart».    

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring.

I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisens nettutgave og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.    

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Caroline Midtbust fra WSP Norge AS kan nås på caroline.midtbust@wsp.com eller 45 20 41 32. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Sist endret: 14.05.2024