Vestveien 24

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 13. desember 2023 detaljregulering for Vestveien 24.

Om planen

Hensikten med planen er å understøtte områdereguleringen ved å tilrettelegge for nytt arbeidsplassintensivt kontorbygg i nærheten av Ski stasjon, i tilknytning til delvis utbygd næringseiendom langs Vestveien.

Planen sikrer deler av en ny offentlig gang- og sykkelvei som skal være del av en øst-vest-forbindelse som kobler boligområdene vest for jernbanen til Ski sentrum. Gang- og sykkeltraséen innenfor planområdet danner utgangspunkt for en fremtidig gang- og sykkelbro som skal krysse over jernbanelinjen mot sentrumsområdene i øst.

I forbindelse med gang- og sykkelveien etableres også en universelt utformet gangadkomst fra Vestveien til næringsbebyggelsens felles inngangstorg.

Du kan se reguleringsplanen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter». Vedtak fra den politiske behandlingen er også tilgjengelig i politisk møtekalender.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte saksbehandler Erik Hovden på e-post erik.hovden@nordrefollo.kommune.no eller tlf. 950 83 268 om du har spørsmål angående den vedtatte planen.

Sist endret: 14.05.2024