Område for planarbeid for Skeidartomta

Foto: Nordre Follo kommune

Nordbyveien 2 - Skeidartomta

Planforslaget er å utvide Skeidarbygget, slik at det kan bli plass til kontorer nær stasjonen og større arealer til næring/butikker.

Om planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for et mer moderne nærings- og kontorbygg.

Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi). Bygget har parkering i øverste etasje, i tillegg til noe parkering og varelevering på bakkeplan.

Fasaden mot nord skal utvides og fornyes. Det skal også tilrettelegges for næring langs Nordbyveien i samsvar med områdeplanen for Ski sentrum.

I tillegg skal bygget utvides mot vest. Her vil det bli næring på bakkeplan og kontorarbeidsplasser.

Parkering og varelevering vil løses internt i bygget, med adkomst fra Nordbyveien.

Skeidartomta sett ovenfra.

Send inn innspill til planforslaget

Du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute på høring finner du på arealplaner.no under Planbehandlinger.

For å gi dine innspill, kan du fylle inn skjemaet:

Send inn innspill 

Frist: 02. september 2024.  

Om innspillet

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i høringsinnspillet ditt, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Hvis du sender et innspill, vil du ikke få svar direkte. Du finner innspill som kommer inn i forbindelse med høringen under Saksdokumenter på arealplaner.no.

Kommunedirektøren vurderer innspillene, og om noen av dem skal føre til endringer i planforslaget. Deretter blir saken sendt til politisk sluttbehandling.

Vurderingen av innkomne innspill kan du lese i saksfremstillingen til sluttbehandlingen. Den legges ut i den politiske møtekalenderen omtrent en uke før saken skal behandles.  

Prosessen hittil

På vegne av forslagsstiller Nordbyveien Eiendomsselskap AS, hadde SQM sammen med deres plankonsulent Asplan Viak oppstartsmøte med kommunen 17.mars 2022.

Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Dette kan du lese på arealplaner.no under Planbehandlinger, sammen med referatet fra oppstartsmøtet.  

Etter oppstartsmøtet varslet SQM oppstart av planarbeid. Dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under Planbehandlinger. 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn.

Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret vinteren 2024.

Har du spørsmål?

Send e-post til saksbehandler Emma Andreasson på emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du vil vite mer om planarbeidet.

Sist endret: 21.06.2024