Slik lages en reguleringsplan

Kort fortalt

  • En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan om et område.
  • Reguleringsplanen bestemmer hvordan et område kan brukes og hva som kan bygges der.
  • Det er flere steg i prosessen før endelig plan er vedtatt.

Oppstartsmøte

Forslagstiller

Den som lager et forslag til en reguleringsplan kalles for forslagsstiller. En forslagsstiller kan være en privatperson, et privat firma eller en offentlig virksomhet.

Du må være fagkyndig for å kunne lage en reguleringsplan. Er du ikke det, må du leie inn noen som kan lage reguleringsplanen for deg.

Oppstartsmøtet har et fast oppsett

Før planarbeidet starter opp, må forslagsstiller ha et møte med planavdelingen i kommunen om idéen. Dette møtet kalles for et oppstartsmøte.

Møtet har et fast oppsett og krav til innhold. Dette styres av plan- og bygningsloven. I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringer for planarbeidet.

Planpakke

Etter oppstartsmøtet vil forslagsstiller få tilsendt en «planpakke» som inneholder dokumenter som trengs for å kunne lage et planforslag.

Her ligger for eksempel informasjon om planprosessen, diverse veiledere og nødvendige maler.

Varsel om oppstart

Forslagsstiller skal varsle at planarbeidet starter. Dette gjøres ved å kunngjøre det i lokalavisa og digitale medier, og ved å sende informasjon til naboer og andre berørte parter.

Alle berørte og interesserte kan komme med innspill til planprosessen som da skal starte. 

Se alle varsler om oppstart

Lage et planforslag

Forslagsstiller lager et planforslag på bakgrunn av rammer og føringer fra kommunen, og innspill som har kommet i forbindelse med varsel om oppstart.

Det stilles spesielle krav til planforslagets innhold og kvalitet.

Førstegangsbehandling

Når forslagsstiller har laget ferdig sitt forslag til reguleringsplan, sendes dette til kommunen. 

Planavdelingen i kommunen går igjennom planforslaget, og forbereder saken for politisk førstegangsbehandling.

Forslaget som skal til førstegangsbehandling består av et

  • plankart
  • et sett bestemmelser
  • mange vedlegg

I tillegg har det et saksfremlegg eller en saksutredning. Dette er skrevet av saksbehandlere på planavdelingen. De beskriver planforslaget for politikerne.

Planforslaget blir deretter behandlet av utvalgte politikere i kommunen. Disse sitter i det faste utvalget for plansaker. Utvalget bestemmer om forslaget skal legges ut på høring, om det skal bearbeides mer eller om det skal avvises.

Planforslag på høring (offentlig ettersyn)

Det er politikerne som bestemmer om et planforslag skal legges ut på høring, også kalt offentlig ettersyn, eller om det må sendes tilbake til forslagsstiller for å endres.

Hvis planforslaget legges ut på høring, vil alle som blir berørt av planen få mulighet til å uttale seg om den. Du vil få tilsendt et eget høringsbrev hvis du er direkte berørt av planforslaget. 

I tillegg vil kommunen publisere informasjon om høringen på nettsiden og i lokalavisa, slik at øvrige innbyggere får mulighet til å uttale seg.

Fristen til å komme med innspill skal alltid være på minimum 6 uker.

Se alle høringer

Annengangsbehandling

Når høringsfristen har gått ut, forbereder kommunens planavdeling saken til ny politisk behandling.

Planavdelingen vil gå gjennom alle innspill, og vurdere om og hvordan de skal påvirke planforslaget.

Deretter går forslaget til det utvalget som også hadde det til førstegangsbehandling. Til slutt går saken til kommunestyret for endelig vedtak.

Endelig vedtak

Etter annengangsbehandlingen av saken, skal kommunestyret behandle planforslaget på nytt og vedta den endelige reguleringsplanen.

Når reguleringsplanen er vedtatt, kan utbyggere og private bygge i henhold til det reguleringsplanen sier.

Det betyr at du ikke kan gjøre noe på eller med tomta di hvis det er i strid med den vedtatte planen.

Du kan følge den politiske behandlingen av reguleringsplaner i den politiske møtekalenderen

Kunngjøring

Når endelig politisk vedtak i en sak er fattet, legger vi ut en kunngjøring der vi forteller hva som er blitt bestemt.

Se alle kunngjøringer

Reguleringsplaner for Nordre Follo kommune

Finn reguleringsplaner som er vedtatt eller som er under arbeid for

Klage på et vedtak

Arealplaner er å regne som enkeltvedtak, og du kan klage hvis du blir direkte berørt av planvedtaket.

Hva koster det?

For utbyggere

Er du utbygger og skal lage en reguleringsplan? 

Kontakt kommunen for mer informasjon! Du vil få tilsendt en planpakke med dokumenter som du må forholde deg til i planprosessen.

I tillegg er disse dokumentene viktige i planprosessen:

Temaplaner

Kommunen arbeider med en rekke temaplaner som gjelder hele eller deler av kommunen. Her må du som utbygger selv vurdere hvilke av temaplanene som er relevante for ditt prosjekt.

En av disse temaplanene er funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum. Funksjons- og designplanen skal fungere som et viktig grunnlag i utarbeidelsen av alle detaljreguleringsplaner i Ski sentrum.

Les mer om temaplaner

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178

Plansjef: Arild Øien