Høringer og kunngjøringer

 1. Planforslag for Sønsterudveien 2 til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 23. juni 2020 å legge reguleringsplanforslag for Sønsterudveien 2 til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan si sin mening.

  Høringsfrist: 6. november 2020

 2. Temaplan for klima og energi for Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn

  Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 17. september 2020 å legge temaplan for klima og energi ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 4. november 2020

 3. Varsel om oppstart av utbyggingsforhandlinger -Ski vgs og Kirkeveien utvikling.

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune, Viken fylkeskommune og Kirkeveien utvikling i forbindelse med utbygging av planområdet ved Kirkeveien. Utbyggingen gjelder ny videregående skole og boliger.

  Høringsfrist: 10.10.20

 4. Varsel om oppstart av planarbeid for Trollåsen senter.

  ARCHUS arkitekter AS starter på vegne av Mastemyr Eiendom AS regulering av Trollåsen senter i Nordre Follo kommune, gnr. 239, bnr. 765 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å gjøre det mulig å utvikle det eksisterende senteret.

  Høringsfrist: 19.10.20

 5. Høring av detaljregulering av Skolekvartalet i Ski sentrum. Frist for innspill: 11.10.20.

  Skolekvartalet i Ski sentrum skal bygges ut med boliger, barneskole, ungdomsskole, barnehage og park. Detaljregulering av Skolekvartalet ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 4. februar 2020. Vedtaket innebar store endringer av plankartet og bestemmelsene i saken. Nå er dokumentene rettet opp i tråd med politisk vedtak og legges ut på høring.