Høringer og kunngjøringer

 1. Forslag til utbyggingsavtale Ski Vest til offentlig ettersyn

  Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 11. juni 2020 å legge forslag til utbyggingsavtale innenfor områdereguleringsplan Ski Vest for detaljreguleringsplanene for felt BB1, B/T1, BB2 og BB3 datert 11.05.2020 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 17-4 annet ledd.

 2. Planforslag for Kolbotn stasjon til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 9. juni 2020 å legge reguleringsplanforslag for Kolbotn stasjon til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

 3. Høring – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nordre Follo kommune

  Nordre Follo kommune har utarbeidet kart over friluftsområder i kommunen og verdivurdering av disse. Vi ønsker nå innspill fra innbyggere, lag og foreninger, grunneiere og politikere for å kvalitetssikre informasjonen.

 4. Varsel om oppstart av planarbeid tematisk kommunedelplan for naturmangfold og høring av planprogram

  Nordre Follo kommune starter prosessen med å utarbeide en tematisk kommunedelplan for naturmangfold. Hensikten med planarbeidet er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder i Nordre Follo kommune.

 5. Melding om vedtak endring av reguleringsplan Skogsnarveien 1-5

  Nordre Follo kommunes utvalg for areal, klima og byggesak vedtok endret reguleringsplan for Skogsnarveien 1-5 i møte 21.4.2020.

 6. Kunngjøring av nye veinavn

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 09.06.20, sak 43/20, to nye veinavn i Nordre Follo kommune.

 7. Offentlig høring - valg av meddommere i perioden 2021-2024

  Nordre Follo kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Tingretten og Lagmannsretten.

 8. Melding om vedtak av detaljregulering – Kirkeveien 1 m.fl. (GNR 134 BNR 54 m.fl.) – Ski sentrum

  Det orienteres med dette om at Nordre Follo kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 - Ski sentrum i møte 14.5.2020.

 9. Høring - nytt veinavn til Nebbaveien i Nordre Follo kommune

  Ås kommune har vedtatt å tildele nytt veinavn på veien som går fra Nebbaveien ned til Bunnefjorden nord i Ås kommune. Veien har der fått navnet Brenningsmyrveien. I Nordre Follo kommune er det én adresse som ligger langs denne veien, Nebbaveien 141. Kommunen ønsker derfor at veien skal hete Brenningsmyrveien også i Nordre Follo kommune. Før navnet kan vedtas må saken ut på høring. Hvis du har meninger om valget eller skrivemåten av Brenningsmyrveien som nytt veinavn, ønsker vi å høre fra deg.