Høringer og kunngjøringer

 1. Reguleringsplan for Sønsterudveien 2 er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Sønsterudveien 2 24. mars 2021.

  Høringsfrist: 12. mai

 2. Høring av forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune

  Den lokale forskriften skal bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på best mulig måte og bidra til likebehandling. Kommunestyret vedtok den 24.03.2021 å legge ut forslag om forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn.

  Høringsfrist: 4. juni

 3. Skole eller ungdomsskole?

  Vi inviterer innbyggerne til å komme med innspill til navneendring på fire av ungdomsskolene i kommunen. Spørsmålet er om ungdomsskolene Ingieråsen, Hellerasten, Fløysbonn og Flåtestad skal få tilnavnet «ungdomsskole» i stedet for «skole».

  Høringsfrist: 21. juni

 4. Gravplassvedtekter Nordre Follo kommune

  Gravplassvedtektene for gravplassene i Nordre Follo kommune skal revideres. Forslag til nye vedtekter er sendt ut på høring til kommunen, menighetsrådene og begravelsesbyråene.

  Høringsfrist: 9. mai 2021

 5. Vedtekter - barnehage

  Utvalget for Oppvekst, idrett og kultur vedtok i sitt møte 17.03.21 at forslag til endringer i vedtektene for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune sendes på høring til foreldrerådet i den enkelte barnehage, Foreldreutvalget for barnehage i Nordre Follo og gjøres kjent på kommunens nettsider.

  Høringsfrist: 1. mai 2021

 6. Nytt veinavn på Nordre Finstad - høring av skrivemåte

  15. desember 2020 vedtok utvalg for areal, klima og miljø (AKB) å reise navnesak for ny vei på Nordre Finstad. Innbyggere i Nordre Follo kommune ble oppfordret til å sende inn navneforslag på den nye veien. Nedenfor finner du navneforslagene som nå legges ut på høring av skrivemåte i to måneder.

  Høringsfrist: 24. mai