Høringer og kunngjøringer

 1. Kantorveien - Båtsleppa

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 22. juni 2021 å legge reguleringsplanforslag for Kantorveien-Båtsleppa til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 10. september 2021

 2. Oppegård lokalsenter - områderegulering

  Formannskapet vedtok 10. juni å legge reguleringsplanforslag for Oppegård lokalsenter til høring/offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 3. september 2021

 3. Endring av områdeplan for Ski vest

  Nordre Follo kommune vedtok 10. juni 2021 å legge reguleringsplanforslag om endring av områdeplan for Ski Vest til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 6. september 2021

 4. Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og forvaltningsmål for bever

  Utvalg for klima, teknikk og miljø vedtok 9. juni å legge forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever for Nordre Follo kommune og forslag til forvaltningsmål for bever ut på høring.

  Høringsfrist: 4. august 2021

 5. Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde til offentlig ettersyn

  Ås kommune og Nordre Follo kommune har utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde. Aktuelle utvalg har i begge kommunene vedtatt at planen skal sende på høring.

  Høringsfrist: 8. august 2021

 6. Endring av reguleringsplan for Tandbergløkka - begrenset høring

  Nordre Follo kommune mottok søknad om endring av reguleringsplan for Tandbergløkka 11. mai 2021. Etter en vurdering legges nå endringsforslaget ut på begrenset høring i 3 uker.

  Høringsfrist: 1. juli

 7. Endring av reguleringsplan fv. 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud

  Viken fylkeskommune har søkt om endring av reguleringsplan for fv. 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud, vedtatt 19.6.2017. Endringsforslaget sendes nå på høring. Høring betyr at du kan gi innspill til forslaget.

  Høringsfrist: 6. august

 8. Varsel om oppstart av planarbeid Waldemarhøyveien 1

  Nå starter planarbeidet for Waldemarhøyveien 1. Forslagsstiller er OBOS Nye Hjem AS. 4B Arkitekter er fagkyndig konsulent for planleggingen.

  Høringsfrist: 2. juli

 9. Planforslag for detaljregulering av Trekantkvartalet

  Utvalg for areal, kima og byggesak vedtok 27.04.2021 å legge ut planforslag for detaljregulering av Trekantkvartalet i Ski sentrum på høring. Høring betyr at du kan gi innspill til forslaget.

  Høringsfrist: 30. juni

 10. Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Sanderveien

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Sanderveien 24. mars 2021.

  Høringsfrist: 23. juni

 11. Planforslag for Skiveien 54 til offentlig ettersyn

  Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 27.04.21 å legge ut planforslag for Skiveien 54 til høring og offentlig ettersyn.

  Høringsfrist: 30. juni

 12. Høring av forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune

  Den lokale forskriften skal bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på best mulig måte og bidra til likebehandling. Kommunestyret vedtok den 24.03.2021 å legge ut forslag om forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn.

  Høringsfrist: 4. juni

 13. Skole eller ungdomsskole?

  Vi inviterer innbyggerne til å komme med innspill til navneendring på fire av ungdomsskolene i kommunen. Spørsmålet er om ungdomsskolene Ingieråsen, Hellerasten, Fløysbonn og Flåtestad skal få tilnavnet «ungdomsskole» i stedet for «skole».

  Høringsfrist: 21. juni