Hvordan utvikler vi Nordre Follo?

Alle kommuner vurderer å rullere kommuneplanen hvert fjerde år. Det betyr at vi ser om utfordringer i vårt samfunn gjør at vi må justere planen siden sist.
Rådhuset i Nordre Follo ligger i Ski

Forslag på høring

Kommunestyret vedtok 12. juni 2024 å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 og planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel på høring.

Du kan komme med innspill 

Frem til fristen 1. september 2024 kan du komme med innspill til 

  • planstrategien  
  • planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 
  • planprogrammet for kommuneplanens arealdel    

Hva er planstrategien?  

Den kommunale planstrategien gir kommunen et helhetlig perspektiv på samfunnsutviklingen i kommunen og hvilke overordnede utfordringer kommunen har.

I planstrategien prioriterer kommunen planoppgaver for perioden 2024–2027.    

Hva er planprogrammet?  

Planprogrammet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel gir føringer for det videre arbeidet.

En rask fremdrift i planarbeidet, med mål om sluttbehandling av begge planene i desember 2025, er vektlagt i denne rulleringen.     

Samfunnsdelen skal bli et tydeligere styringsdokument   

Dette skal skje blant annet ved at vi reviderer og prioriterer målene i dagens plan. Dagens arealstrategier forutsettes videreført.

Arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for hvor veksten i kommunen skal skje og hvilke kvaliteter vi ønsker å ivareta.      

Arealdelen skal sikre god kvalitet i utviklingen av kommunen

Hovedmålet er å gjennomgå og forenkle dagens bestemmelser, med mål om å tydeliggjøre bestemmelsene og sikre ønsket kvalitet i utvikling av kommunen.

I tillegg skal behov for arealer til kommunale formålsbygg vurderes. Vi har arealreserver til boligutvikling og bolig- og næringsutvikling frem til 2050 og har ikke behov for ytterligere reserver i denne rulleringen.     

Her finner du dokumentene   

Hoveddokumentet – det er dette du kan gi innspill til

Alle dokumenter i saken (sak 46/24) 

Slik gir du innspill til planstrategien og de to planprogrammene  

Du kan sende innspill til hvert av kapitlene: planstrategien, planprogram for samfunnsdelen og planprogram for arealdelen.     

Det gjør du her:    

Skjema for innspill til kommunal planstrategi og planprogram for rullering av kommuneplan

Fristen for innspill er 1. september 2024.     

Hva skjer videre i saken?  

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Alle høringsuttalelser legges ut på kommunens nettside. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer alle innspillene.

Vurderingene kan du lese i saksfremlegget til sakene, som legges ut på nettsidene våre omtrent en uke før de skal behandles i kommunestyret.  

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i forslaget til den kommunale planstrategien eller i planprogrammene.     

Planstrategien skal sluttbehandles i kommunestyret 9. oktober 2024.  

Planprogrammene vil kommunestyret sannsynligvis sluttbehandle i desember 2024.   

Har du spørsmål?

For spørsmål om planstrategi kan du ta kontakt med Cecilie Høgden Mæle på e-post eller telefon:

Cecilie Høgden Mæle
Telefon: 99 47 84 82

For spørsmål om samfunnsdelen kan du ta kontakt med Janne Reiakvam på e-post eller telefon:

Janne Reiakvam
Telefon: 40 03 75 37   

Har du forslag til endring av et areal i kommunen, kan du ta kontakt med Ane Tingstad Grav på e-post for å få tilsendt skjema for konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS):

Ane Tingstad Grav 

Sist endret: 28.06.2024