Varsel om oppstart av planarbeid for bussanlegg på Drømtorp

Høringsfrist: 9. august 2024
Ruter starter nå prosessen for å utarbeide en detaljreguleringsplan for bussanlegg på Drømtorp.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av bussanlegg som vil være base for vedlikehold og drift av kollektivtilbudet i denne delen av Follo. Virksomheten er her i dag, men driver på dispensasjoner fra reguleringsplan og kommuneplan.

En detaljreguleringsplan for bussanlegget vil legge til rette for at virksomheten kan fortsette, og at det kan investeres i et anlegg som bedre ivaretar myndighetskrav, helse, miljø og sikkerhet.

I tillegg skal det planlegges for ny gang- og sykkelvei eller fortau i øst-vestlig retning.

Plasseringen av denne er ikke avklart og vil være en del av vurderingene som skal gjøres i planarbeidet.    

Varsel om oppstart

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planarbeidet som nå starter.

Innspill sendes til Sweco Norge AS ved Jardar Nymoen, Jernbaneveien 5, 1400 Ski eller på e-post til jardar.nymoen@sweco.no.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i høringsinnspillet ditt, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på arealplaner.no.

Du kan etter hvert lese innspill som har kommet inn til varsel om oppstart på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».  

Fristen for innspill er 9. august 2024.

Prosessen hittil

Ruter hadde oppstartsmøte med kommunen 13. mai 2024. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag.

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det bli kvalitetssjekket og sendt til politisk behandling.

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring.

I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisens nettutgave og her på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.    

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen kan du kontakte Jardar Nymoen i Sweco Norge AS som utarbeider planen for Ruter. Han kan nås på e-post jardar.nymoen@sweco.no.

Sist endret: 14.06.2024