Vedtatte temaplaner og strategier

Alkoholpolitisk handlingsplan

Gjennom alkoholpolitisk handlingsplan skal kommunen legge til rette for en helhetlig og samlet alkoholpolitikk, samt en forutsigbar saksbehandling.

Planen er retningsgivende for saker til politisk behandling og for administrative avgjørelser om salgs- og skjenkebevillinger.

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien er en av kommunens overordnede strategier og ett av flere strategiske virkemidler for ledelsen.

Den skal bidra til at kommunen når sine mål i perioden. Strategien gjelder for alle deler av organisasjonen og alle typer anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens verdi. 

Anskaffelsesstrategi 2021 -24 (pdf)

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien bygger på målene i kommuneplanen og beskriver retning for ønsket utvikling.

Ved å ivareta arbeidsgiverrollen på en god måte skal vi bidra til effektiv tjenesteyting og tjenester med god kvalitet.

Nordre Follo skal være en  kommune hvor det er godt å bo, leve og arbeide.

Boligstrategi

Boligstrategien for Nordre Follo kommune skal vise kommunens ambisjon i boligpolitikken, og vise til strategier og virkemidler som kommunen kan bruke for å realisere målet om at alle innbyggere skal bo trygt og godt.

Kommunen må ha en aktiv boligpolitikk for at det skal bygges nok og riktige boliger som kan ivareta ulike behov hos innbyggerne.   

Strategien ble vedtatt den 14.09.22.

Demokrati for barn og unge - handlingsplan

Barn og unge har rett til å medvirke i saker som gjelder dem. Dette er nedfelt i Grunnlovens §104.

Selv om de har denne rettigheten, er det ikke alltid de blir spurt eller at det blir tilrettelagt for god medvirkning. Dette ønsker Nordre Follo kommune å gjøre noe med.  

Det ble i 2020/2021 laget en demokratimelding som avdekket en rekke mangler i barns muligheter til å medvirke.

Derfor besluttet kommunestyret at det skulle lages en handlingsplan som skal hjelpe oss å gjøre det bedre.

Handlingsplanen ble laget i tett samarbeid med valgfagsklassen «Demokrati i praksis» ved Hellerasten skole, og innholdet i planen er basert på innspill fra barn og unges kommunestyre.

Planen inneholder barnas egne tips til voksne, og hvordan de bedre kan legge til rette for at voksne bedre kan la barn medvirke i saker som gjelder dem.

Det er områdene skole, fritid, lokalsamfunnet og når du trenger ekstra støtte som er gjennomgått.

Planen har en strategi for hvordan voksne som jobber med barn kan jobbe annerledes. Denne skal nå gjøres kjent og gjennomføres.

Etter innspill fra ungdomsrådet har barn og unge fått muligheten til å melde fra til utvalg for oppvekst, idrett og kultur dersom de opplever at planen ikke følges. Kommunens administrasjon vil prioritere å få til snarlige forbedringer i tråd med handlingsplanen.

Handlingsplan demokrati for barn og unge (pdf)

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Fellesnemnda våren 2018.

Kommunen er opptatt av å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Eierskapsmelding 

Eierskapsmelding 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 13. mai 2020. Kommuneloven fastslår at kommunestyret minst én gang per valgperiode skal vedta en eierskapsmelding.

Meldingen skal blant annet gi oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.

Forebygging av radikalisering og hatkriminalitet 

Gjennom en handlingsplan skal vi sikre og styrke en helhetlig innsats mot radikalisering og hatkriminalitet.

Dette krever at det arbeides målrettet med:

 • Øke kunnskap og kompetanse på feltet
 • Styrke samarbeid, dialog og koordinering av arbeidet
 • Tiltak
 • Sikkerhet og beredskap

Vi ønsker at handlingsplanen skal være et verktøy for ansatte og innbyggere, som skal være lett å bruke – og som gir en god oversikt over kompetanse og tiltak i vår kommune.

Funksjons- og designplan Ski sentrum

For å oppnå en helhetlig utvikling av fellesarealene ble det vedtatt en egen funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum 2. mai 2018.

Målet med planen er å synliggjøre hvordan offentlige og private aktører som utvikler Skis byrom bør prioritere

 • arealer til gående og syklende
 • gode oppholdssoner og møbleringssoner
 • varelevering
 • belysning
 • overvannshåndtering
 • vegetasjon
 • korttidsparkering
 • sykkelparkering

Planen er veiledende, men ikke juridisk bindende. Den skal fungere som et viktig grunnlag for detaljreguleringsplaner i Ski sentrum.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Planen har tre likestilte mål som utfyller hverandre: 

 • Stimulere til fysisk aktivitet.
 • Tilrettelegge for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
 • Bidra til kunnskap, formidling og samhandling.

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2030 (pdf)

Helse og omsorg - temaplan

Temaplanen skal vise kommunens strategier, mål og tiltak for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene fremover.

Temaplan for helse og omsorg ble endelig vedtatt 14. september 2022.

Innovasjonsstrategi 

Strategien har 9 konkrete punkter for hva som skal til for at vi i Nordre Follo kommune skal lykkes med å ivareta vårt samfunnsoppdrag.

På bakgrunn av et omfattende kunnskapsgrunnlag, og for å gjøre det enklere for videre arbeid i den enkelte virksomhet definerer innovasjonsstrategien hvorfor vi skal endre vår praksis og gir forslag til hvordan vi kan få det til.

Innovasjonsstrategien for Nordre Follo er ment til å være et arbeidsverktøy for ansatte. Strategien er derfor utarbeidet av ansatte, for ansatte.

Innovasjonsstrategien vil gjennomgås årlig sammen med evalueringen av tjenesteutvikling- og innovasjonsarbeidet i Nordre Follo.

Innovasjonsstrategi 2020-2023 (pdf)

Klima og energi

Klima- og energiplanen ble vedtatt i februar 2021. Planen beskriver dagens klimagassutslipp og setter mål for klima, både for direkte utslipp (innenfor kommunen) og for indirekte utslipp. 

Målet er å redusere 55 % av de direkte klimagassutslippene innen 2030, sammenlignet med 2009. Indirekte utslipp skal ned med 20%. 

Nordre Follo kommune som organisasjon skal redusere sine direkte utslipp med 50% innen 2025, sammenlignet med 2020.  

Temaplanen beskriver status, tiltak og oppdrag innenfor følgende innsatsområder:  

 • mobilitet og arealbruk
 • bygg, anlegg og energi
 • forbruk, gjenbruk og gjenvinning
 • landbruk
 • klimakommunikasjon og samskaping  

Temaplan for klima og energi 2021-2030 (pdf)

Kommunale veier 

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. Dette innebærer blant annet å

 • brøyte snø
 • strø
 • feie
 • renske grøfter
 • rydde siktlinjer
 • lappe asfalt/asfaltere
 • drifte og vedlikeholde veilys

Planen omtaler mål, utfordringer, strategier og tiltak delt inn i følgende områder:     

 • Trafikksikkerhet
 • Fremkommelighet
 • Folkehelse og miljø
 • Ressursbruk og servicenivå 

Temaplan kommunale veier 2021-2025 (pdf)

Kommunedelplan for naturmangfold 

Denne planen gir en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen. I tillegg tar planen for seg hva viktige økologiske funksjonsområder er og hvor noen av disse finnes.

Slike områder er verdifull natur i seg selv. De kan være svært viktige for at vi skal lykkes med å ivareta naturmangfoldet på både kort og lang sikt.

Planen identifiserer kunnskapshull. Den foreslår tiltak for videre arbeid med kartlegging og bedring av tilstand, verdi og funksjon for kommunens naturmangfold.

Selve planen er ikke juridisk bindende, men den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag.

Planen består av et dokument og et kartlag.

Kartlaget finner du ved å åpne kommunens naturmangfoldkart i kartportalen 

«Kommunedelplan naturmangfold 2022» skal automatisk være huket av for visning.

Les kommunedelplan for naturmangfold (pdf)

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhet og sammenheng i kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

Den skal bidra til å øke kunnskapen om kommunens samfunnsoppdrag og roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Mangfold, integrering og inkludering

Mobilitet 

Planen handler om hvordan vi kan sikre trygg, effektiv og klimavennlig transport i Nordre Follo, som også er bra for folkehelsen.
 
Vi legger til grunn føringer fra nasjonale og regionale myndigheter om at veksten i persontransporten skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk.
 
I kapittel 3 beskriver vi dagens situasjon på transportområdet i kommunen og peker på både utfordringer og muligheter. 
 
I kapittel 4 foreslår vi mål, tiltak og oppdrag innenfor følgende innsatsområder:  
 1. Redusere transportbehovet
 2. Gjøre miljøvennlig transport til det beste alternativet
 3. Redusere og styre bilbruk
 4. Kartlegge mobilitet og reisevaner

Temaplan for mobilitet ble vedtatt av kommunestyret i februar 2023. 

Les temaplan for mobilitet 2023-2034 (pdf)

Psykisk helse og rus

Temaplan for psykisk helse og rus angir mål og retningsvalg for kommunens arbeid som favner hele livsløpet.

Samhandling er avgjørende for å oppnå helhetlig og koordinerte tjenester, og tjenesteutviklingen skal organiseres i et bruker- og mestringsperspektiv.

Psykisk helse og rus - temaplan 2020-23 (pdf)

Samskaping og frivillighet

Strategien ble vedtatt høsten 2022. Strategi for samskaping og frivillighet er delt opp i to innsatsområder.

Kommunen skal gjøre det enkelt å drive frivillig arbeid, og være pådriver for samskaping.

Tilsynsstrategi

Kommunen fører tilsyn i byggetiltak er det plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Målet er bedre bygg og dialog med bransjen, hindre sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv.

Trafikksikkerhet 

Temaplan og tiltaksplan for trafikksikkerhet skal legges til grunn for kommunens trafikksikkerhetsarbeid og prioritering av tiltak. 

Ulovlighetsoppfølging - strategi

Tilsynsstrategien er et verktøy i kommunens ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

Dokumentet gir en oversikt over reglene om ulovlighetsoppfølging og en veiledning i kommunens strategier og prioriteringer. 

Vannforsyning, avløp og vannmiljø

Hovedplanen peker på de utfordringer og muligheter Nordre Follo kommune har ved tjenesteleveranser innenfor vannforsyning og avløpshåndtering. Dette blir pekt på i henhold til krav fra Mattilsynet og Statsforvalteren.

Planen skal også synliggjøre konsekvenser som følger av kommuneplanen og dennes arealdel, herunder langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP).

Visuell profil

Profilprogrammet for Nordre Follo kommune skal sikre at innbyggere, ansatte og andre som kommer i kontakt med kommunen forholder seg til en visuell identitet.

Programmet skal sørge for effektiv kommunikasjon og et enhetlig utseende på alt materiell – fra brev, brosjyrer og plakater til digitale kommunikasjonskanaler og skilt.