Waldemarhøyveien 5 og 7 detaljregulering

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av blokker.

Om planen

Waldemarhøyveien 5 og 7 ligger nord i Ski sentrum vest for Vestråtparken. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av blokker.

Prosessen hittil

Planarbeidet ble varslet den 19. oktober 2020. Etter at merknader ble sendt inn, har vi jobbet med å se på alternative traseer i samråd med Akershus fylkeskommune. 

Videre saksgang

Kommunen er i dialog med forslagstiller som utarbeider et planforslag. Når kommunen får inn et planforslaget vil dette behandles i utvalg for areal, klima og byggesak.

Deretter vil planforslaget legges ut til høring. Dato for dette er ikke kjent ennå.

Høringen vil bli varslet i lokalavisen og under høringer og kunngjøringer. Direkte berørte parter vil i tillegg bli varslet i eget brev.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Jon Fjelstad

Sist endret: 12.06.2024