Område for hvor planarbeid for Ski stasjon øst skal pågå

Ski stasjonsområde øst

Bane NOR Eiendom holder på å lage detaljreguleringsplan for Ski stasjonsområde øst.

Prosessen hittil

Bane NOR Eiendom hadde oppstartsmøte med kommunen 3.3.2022. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart».

Etter oppstartsmøtet varslet Aart Architects oppstart av planarbeid på vegne av Bane NOR Eiendom. Innspillene som kom i forbindelse med varsel om oppstart kan du lese på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».

Bane NOR Eiendom foreslo i sitt planinitiativ å regulere et høyhus innenfor sitt planområde.

Områdeplanen for Ski sentrum åpner ikke for et høyt bygg slik Bane NOR Eiendom ønsker, og spørsmålet om høyder på bebyggelsen måtte derfor legges frem for politikerne i kommunen.

Saken vurderer hvilken byggehøyde som er forsvarlig i Ski sentrum basert på skyggevirkninger for omkringliggende bebyggelse. I tillegg vurderes andre konsekvenser et høyhus kan ha på et sentrum.

Spørsmålet om byggehøyder ble behandlet i utvalgsmøtet for areal, klima og byggesaker 6.juni 2023, der politikerne sa seg enige i kommunedirektørens vurdering om å tillate en bebyggelse på maks 12 etasjer.

Du finner saksfremlegg, vedlegg og politikernes vedtak her.

Om planen

Formålet med planforslaget er å transformere området som i dag består i hovedsak av pendlerparkering og tilrettelegge for et attraktivt byområde med tilhørende nærings- og publikumsrettede funksjoner, og hotell.

Det planlegges et av- og påstigningsområde tett innpå stasjonen, samt taxiholdeplass.

I løpet av planarbeidet skal det også undersøkes om ny gangbro kan bygges over sporområdene, slik at man får ytterligere en gangforbindelse mellom øst- og vestsiden av Ski sentrum.  

Planarbeidet skal i hovedtrekk følge opp områderegulering for Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016, med unntak av forslag om et høyere signalbygg enn det områdeplanen åpner for.

Som motsats foreslår forslagsstiller å redusere byggets fotavtrykk, og å avsette et større areal til torg. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.  

Videre saksgang

Etter vedtaket i planavklaringssaken fra 6.juni jobber forslagsstiller nå videre med sitt planforslag.

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring.

I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.

Kontaktinformasjon

Kristine Månsson fra Aart architects kan nås på krma@aart.no. Hun kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen er Emma Andreasson ved byutvikling og arealplanlegging. Du kan sende e-post til emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål om prosessen som detaljreguleringen nå skal gjennom.

Sist endret: 14.05.2024