Kirkeveien nord - områdeplan

Kommunestyret vedtok 16. juni 2021, sak 84/21, å utsette planarbeidet for Kirkeveien nord. Områdeplanen for Kirkeveien nord vil realiseres først etter 2030.

Dette er i henhold til kommunens arbeid med prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan.

Om planen

Arealet som planen omfatter var opprinnelig en del av områdeplanen for Ski sentrum hvor området ble videreført med bebyggelse slik det er i dag - eneboliger.

På grunn av varslet innsigelse fra Statsforvalteren om at tettheten i det svært sentrumsnære området var for lav, ble arealet tatt ut av sentrumsplanen.

Det ble i stedet vedtatt at tettheten nord for Kirkeveien skulle vurderes i en egen plan.

Viktige vurderinger i planarbeidet vil blant annet være omfang, type og utforming av eventuell ny bebyggelse, ny bebyggelses virkninger for kulturlandskapet, kjøreadkomst og kartlegging av bevaringshensyn.

Utvikling av boligområdet må sees i sammenheng med tilgrensende fylkesveier Kirkeveien og Langhusveien som detaljreguleres av Akershus fylkeskommune (Statens vegvesen).

Saksdokumenter 

Plandokumenter for områderegulering Kirkeveien nord finner du her.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Sist endret: 14.05.2024