Søndre del av Vestveien

Planarbeid pågår for søndre del av Vestveien. Det er dårlige løsninger for gående og syklende i Vestveien. Detaljreguleringen har som formål å lage en bedre løsning for gang- og sykkelveier i fremtiden.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å forbedre fasilitetene for gående og syklende langs Vestveien. I dag er det ingen sykkelfelt, og det er få krysningsmuligheter.

En detaljregulering for Vestveien skal vise hvor fremtidig løsning for gående og syklende skal ligge og hvordan de skal se ut. I tillegg skal planen også sikre at det kommer flere krysningspunkter.

Detaljreguleringen av Vestveien deles i to planer.

Først ut er detaljregulering for den søndre delen – fra rundkjøringen ved politihuset/Magasinveien og helt sør til rundkjøringen i Søndre tverrvei/Åsveien.  

Prosessen hittil

Da planarbeidet for Villenga ble startet var søndre del av Vestveien en del av dette planområdet. Våren 2023 ble Vestveien derimot tatt ut av Villenga-planen og vil nå få egen reguleringsplan.

Du kan lese mer om detaljreguleringen for Villenga her.

Våren 2023 laget Grindaker arkitekter en rapport med alternativer til utforming av Vestveien, hvor hensikten var å avklare hvilken side av Vestveien hovedløsningen for gående og syklende skal ligge på i fremtiden.

Anbefalingen i Grindakers rapport ble behandlet av politikerne i juni 2023 da de skulle bestemme hvilken side av Vestveien hovedløsningen for gående og syklende skal ligge på.

Vedtaket fra denne behandlingen gjør at arbeidet med en detaljregulering av Vestveien har en tydeligere retning å gå videre i.

Du kan lese rapporten fra Grindaker, saksfremlegget fra kommunen og vedtaket fra politikerne på arealplaner.no under fanen «saksdokumenter». Se etter dokumenter som heter «planavklaring».  

Videre saksgang

Forslagsstiller holder nå på å lage tekniske tegninger for veien. Disse tegningene vil vise hvor mye areal det er behov for å detaljregulere til fortau, sykkelvei, grøntrabatter, kjørevei og busslommer.

Når kommunen har mottatt ferdige tekniske tegninger vil disse kvalitetssjekkes. Etterpå vil forslagsstiller lage utkast til detaljregulering som sendes til politisk behandling.

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du ha mulighet til å komme med innspill.  

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for forslagsstiller er Vilde Brækkan Halvorsen fra Lund Hagem Arkitekter. Hun kan nås via e-post: vilde.braekkan.halvorsen@lundhagem.no eller telefon 98 47 30 20.

Saksbehandler i kommunen er Emma Andreasson og kan svare på spørsmål til prosessen som planarbeidet nå skal gjennom. Ta kontakt på emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no.    

Sist endret: 14.05.2024