Skisse av ny østre toglinje

Ny avgrening Østre linje - statlig detaljplan

Den statlige detaljreguleringen Ny avgrening Østre linje skal legge til rette for et bedre togtilbud for reisende mellom Oslo og Ski og videre østover. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021.

Om planen

Staten planlegger et 5,2 km langt dobbeltspor mellom Ski og Kråkstad. Reguleringsplanen berører både Ås og Nordre Follo kommune.  

Planen vil sikre økt kapasitet på Ski stasjon for persontogtrafikk på Vestre og Østre linje. Ny avgrening vil gjøre det mulig for togene til og fra indre Østfold å kjøre direkte inn på Follobanen.  

Ny avgrening Østre linje ble opprinnelig planlagt sammen med et togparkeringsanlegg sør for Ski. Høsten 2022 konkluderte Bane NOR med at det var mulig å ta togparkeringsanlegget ut av planene og benytte ledig kapasitet for å parkere togene ved Ski stasjon og i Oslo.  

Du kan lese mer om planen på Bane NORs nettside.

Saksdokumenter

Prosessen hittil

I 2015 ble det vurdert ulike løsninger og gitt overordnete anbefalinger for togparkeringsanlegg på Østlandet og ny Østre linje i henholdsvis Hensetting Østlandet delrapport fase 3, og konseptutvalgutredningen Hovedrapport KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo.

Anbefalingene i rapportene dannet senere grunnlaget for Bane NORs planinitiativ for togparkeringsanlegg sør for Ski og ny Østre linje som ble behandlet i kommunestyret i Ski 12.12.2018. I vedtaket ble det gitt tillatelse til oppstart av detaljreguleringsplanarbeid uten forutgående kommunedelplan på nærmere angitte vilkår. 

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet 26.4.2019 med frist for uttalelser 26.5.2019.

Forslag til planprogram ble utarbeidet sommeren 2019, og sendt på høring i perioden 20.9.2019 - 14.10.2019. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gav i brev til Samferdselsdepartementet datert 2.11.2020 tilslutning til at planarbeidet kan gjennomføres som statlig reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 6-4.

Bakgrunnen for anmodning om statlig plan var at Nordre Follo og Ås kommuner i mai 2020 avviste Bane NORs forslag til planprogram, med begrunnelse i at alternativene som er lagt frem medfører betydelige tap av dyrka mark og inngrep i kulturlandskap og naturområder.

10. juni 2021 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet planprogrammet for Togparkering Ski og Ny avgrening Østre linje. Det betyr at prosjektet kan jobbe videre med reguleringsplanen for jernbanetiltaket som skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende på Østfoldbanen.

Høsten 2022 konkluderte Bane NOR med at det var mulig å ta togparkeringsanlegget ut av planene og benytte ledig kapasitet for å parkere togene ved Ski stasjon og i Oslo. Det planlegges nå videre uten togparkeringsanlegg.

Videre saksgang

Nå som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet skal Bane NOR jobbe videre med løsningsutviklingen og reguleringsplanforslaget.

Dette skal gjøres i dialog med kommunene og andre myndigheter. Berørte grunneiere vil også bli involvert. Det vil være et tett samspill mellom den tekniske løsningsutviklingen og konsekvensutredningene for å gjøre konsekvensene av tiltaket så små som mulig.

Reguleringsplanen er en detaljert plan, og i denne planen avgjøres det nøyaktig hvor det skal bygges innenfor det området som er satt av i planprogrammet.

Reguleringsplanen skal inneholde:

  • Beskrivelse av planen og konsekvenser for miljø og samfunn, hva de ulike arealene skal brukes til og hvordan det ferdige anlegget skal utformes
  • Kart som viser byggegrenser og hvilke arealer som blir berørt av utbyggingen
  • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra det ferdige anlegget og i anleggsperioden
  • Et miljøoppfølgingsprogram som viser hvordan vi skal ta hensyn til miljø og omgivelser i byggetiden Når utkastet til reguleringsplan er ferdig legges den ut på offentlig høring. Det er departementet som avgjør når dokumentene er klare for offentlig høring.  

Kontaktinformasjon

Bane NOR ved delprosjektleder
Marianne Hermansen 

Saksbehandler i Nordre Follo kommune 
Helén Liebig-Andersen  

Sist endret: 07.02.2024