Illustrasjon av planlagte blokker og bygg i Waldemarhøyveien 1

Waldemarhøyveien 1 reguleringsplan

Nordre Follo kommune vedtok 20.06.2023 å legge reguleringsplanforslag for Waldemarhøyveien 1 ut på høring. Det er varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Om planen

Obos nye hjem AS foreslår regulering for et nytt borettslag med 69 leiligheter. Planen inkluderer den eksisterende Torvang/Næss-gården og legger til rette for tre boligblokker på 5 etasjer og én på 6 etasjer.

Waldemarhøyveien oppgraderes, og langs Kirkeveien legges det til rette for næring på bakkeplan.

Planen inkluderer også en offentlig park som settes av til skatepark med funksjoner tilpasset flere aldersgrupper. Parken vil være et viktig tilbud til barn og unge i Ski sentrum.

Prosessen hittil

Obos nye hjem AS hadde oppstartsmøte med kommunen 4.2.2021. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger».

Obos nye hjem AS varslet oppstart av planarbeid 4.6.2021. Dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Innspill som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart finner du under fanen «Saksdokumenter».

Planen har vært på høring med høringsfrist 6. september 2023. Det kom inn flere innspill som vil bli vurdert i forbindelse med det videre planarbeidet frem mot sluttbehandling.

Innspill til arbeidet med utbyggingsavtaler

Du kunne sende innspill innen fredag 8. desember 2023.

Videre saksgang

Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret vinteren 2023/våren 2024.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Jon Fjellstad ved byutvikling og arealplanlegging på epost: jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no
Tlf: 66 81 99 45

Sist endret: 14.05.2024