Kartutsnitt av Kirkeveien med planlagt utbygging tegnet inn

Fylkesvei 152 Kirkeveien og del av Langhusveien - detaljregulering

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for fylkesvei  152 - Kirkeveien 3. november 2021. Planen omfatter også del av fylkesvei 152 -  Langhusveien.

Om planen

Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringen for Ski sentrum, som ble vedtatt i mai 2016. Målet med planen er å sikre god og trygg ferdsel for myke trafikanter, og sikre ferdsel for bussen.

Reguleringsplanen tillater omlegging av Kirkeveien fra to kjørefelt med ensidig fortau, til to kjørefelt, ett kollektivfelt, sykkelvei med fortau på sørsiden av veien, og gang- og sykkelvei på nordsiden. Kollektivfeltet skal anlegges i retning ut av sentrum og østover.

Det er planlagt kantsteinsstopp for bussen ved Ski barne- og ungdomsskole. Midtrabatt og siderabatter med gatetrær og vegetasjon vil fungere som regnbed for lokal håndtering av overvann.

I Langhusveien planlegges kollektivfelt fra busstoppet ved Ski sykehus til krysset med Kirkeveien. Dagens to kryss Kirkeveien/Sanderveien og Langhusveien/Kirkeveien erstattes med en oval rundkjøring.

Alle direkte avkjøringer til eiendommene nord for Kirkeveien stenges og erstattes med nye adkomstveier. For eiendommene vest i området anlegges ny adkomst fra Rådhussvingen/Vestråt og for eiendommene i øst anlegges ny adkomst fra Langhusveien. Eiendommene som får sin avkjøring stengt vil få ny felles avfallsløsning med nedgravde brønner.

Verneverdig bygning i Kirkeveien 26 skal bevares og flyttes nord for dagens plassering.

Dokumenter til saken

Her er de vedtatte plandokumentene:

Kontaktinformasjon

Anne Tøgard 

Ozrenko Gacic

Sist endret: 16.04.2024