Nordre Finstad felt A1 og B4

Nordre Follo kommune starter oppheving av reguleringsplan for Nordre Finstad felt A1 og B4 vedtatt i 2009. Hensikten med arbeidet er å oppheve reguleringsplanen for området, slik at det ikke er motstrid mellom arealformålet for området i gjeldende kommuneplan og reguleringsplanen.

Om arbeidet

Hensikten med arbeidet er å oppheve reguleringsplanen for Nordre Finstad felt A1 og B4, og dermed tilbakeføre området til landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA). Bakgrunnen for dette er en vurdering av området som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av gjeldende kommuneplan, vedtatt i mai 2023.

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til naturområde- grønnstruktur. I reguleringsplanen er området regulert med formål konsentrert boligbebyggelse, offentlig/privat tjenesteyting – barnehage, turvei, friområde, kjørevei og friluftslivsområde. Dette strider med arealformålet i KPA, og ved motstrid er det kommuneplanen som gjelder. Reguleringsplanen er derfor ugyldig.  

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 137/625 og 137/626 og ligger like nordøst for Søndre Tverrvei på Finstad.

Kom med innspill

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3013, 1400 Ski. Merk innspillet med saksnummer PLAN-23/20956.  

Fristen for innspill er 05.01.2024    

Varsel om oppstart

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på kommuneplanen og reguleringsplanen for området kan du finne her: https://www.arealplaner.no/nordrefollo3020/KPLAN2023 https://arealplaner.no/nordrefollo3020/arealplaner/259

Her kan du lese varslingsbrevet som ble sendt ut til offentlige myndigheter, naboer og interesseorganisasjoner:

Varslingsbrev

Videre saksgang

Myndigheten til å treffe vedtak om oppheving av plan som i det vesentlige er i strid med overordnet plan kan delegeres av kommunestyret, jf. Plan- og bygningsloven (Pbl.) § 12-14 fjerde ledd første punktum. Kommunestyret i Nordre Follo har delegert denne myndigheten videre til Utvalg for plan og byggesak. Oppheving av reguleringsplan følger vanlige saksbehandlingsregler, jf. Pbl. § 12-14. Dette innebærer varsling om oppstart, høring, samt at forslag til oppheving av plan må til første- og andregangsbehandling.    

Ved oppheving av reguleringsplan skal naboer, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket gis anledning til å uttale seg. Hensikten er å få frem eventuelle synspunkter på opphevingen. Muligheten til å uttale seg vil sikre at alle hensyn kommer frem og blir vurdert.    

Hvis du er nabo til et område som skal oppheves skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisens nettutgave og på kommunens hjemmesider når forslag om oppheving legges ut på høring.  

Kontaktinformasjon

Kontaktperson og saksbehandler i kommunen er Maria Fernandez ved virksomhet for byutvikling og arealplanlegging. Har du spørsmål til prosessen som planarbeidet nå skal gjennom, kan du ta kontakt på e-post maria.fernandez@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 07.02.2024