Illustrasjon av planlagte bygninger i Ski sentrum syd

Ski sentrum syd

Planen tillater å endre området til et nytt og urbant bomiljø, med nye næringsarealer i første etasje, og barnehage, et bydelstorg og felles utearealer mellom boligblokkene.

Om planen

Arealene innenfor dette området er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, veg, torg, gatetun, gang- og sykkelveg og annen veigrunn - grøntareal.  

Planen tillater at området kan endres til et nytt og urbant bomiljø, med nye næringsarealer hovedsakelig i første etasje, og barnehage, et bydelstorg og felles utearealer mellom boligblokkene.

Etter rekkefølgekrav fra gjeldende områderegulering er også del av Jernbaneveien regulert, og østsiden av kjørebanen får oppgradert grøntrabatt med sykkelvei og fortau langs ny bebyggelse.  

Planområdets størrelse er på ca. 31 daa og omfatter kvartalene S12, S13 og S14, som er et område sør i Ski sentrum. Området er avgrenset av Jernbaneveien, Sanderveien og Åsenveien.

Detaljreguleringen er en oppfølging av områdeplanen for Ski sentrum fra 11.05.2016, og intensjoner beskrevet i veilederen «Funksjons- og designplan for gater, torg og parker», vedtatt 02.05.2018.

Planprosessen

Oppstartsmøte ble holdt hos kommunen 05.02.2019. 

Berørte myndigheter, interessenter og grunneiere ble varslet i brev  25.02.2019. Prosesser for medvirkning ble foretatt underveis av forslagsstiller med både grunneiere og Skis innbyggere før kommunen mottok komplett planforslag 23.09.2019. 

Etter innsendt planforslag var det en lenger prosess mellom Statens vegvesen, kommunen og forslagsstiller for å få avklart viktige problemstillinger tilknyttet tverrsnittet i den sydlige delen av Jernbaneveien. 

Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i perioden 9. desember 2020 til 4. februar 2021. Planen ble 2. gangs behandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 31.05.2022 og i kommunestyret 08.06.2022.

Saksdokumenter

Illustrasjoner/utredninger (ikke i henhold til vedtak)

Annen informasjon:

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler i Nordre Follo kommune:
Annette Mohr

Sist endret: 12.06.2024