Områdeplan Ski vest

Kort fortalt

  • Områdeplan for Ski vest ble vedtatt av kommunestyret i Ski 3. februar 2016. 
  • Planområdet omfatter flere bevaringselementer, blant annet Ski Magasinleir, som er fredet etter eget statlig vedtak.
  • Planen åpner for videre detaljplanlegging av områdene den omfatter for bebyggelse av skole, næring, bolig, tjenesteyting og forretning.
  • Det skal også legges til rette for betydelige arealer til bevaring og grøntformål.
  • Opprinnelige rekkefølgekrav i planen var formulert på en måte som skapte utfordringer for utviklingen av enkelte utbyggingsområder. Kommunestyret vedtok derfor 17.2.2022 å endre rekkefølgekravene.

Plandokumenter

Plandokumentene til områdeplan Ski vest finner du på arealplaner.no

Om endringen av rekkefølgebestemmelsene

Hensikten med endringen var å sørge for en riktig fordeling av rekkefølgetiltak på utbyggerne innenfor områdeplan Ski Vest, og i så stor grad som mulig sikre at etablering av felles infrastruktur innenfor planområdet kan dekkes av utbyggerne slik at framdrift på utbygging blir mindre avhengig av kommunens økonomiske situasjon.

Endringen innebærer presisering av eksisterende rekkefølgekrav og supplering med nye krav. Endringen sees i sammenheng med vedtatt Strategi for utbyggingsavtaler. Det er i hovedsak rekkefølgebestemmelsene som er endret. I tillegg er det gjort enkelte endringer i øvrige bestemmelser.

Kommunestyret vedtok derfor 17.2.2022 å endre rekkefølgekravene.

Kontaktinformasjon   

Vil du vite mer om områdeplanen, kan du kontakte saksbehandler
Helén Liebig-Andersen