Arkitektskisse av  Vestveien 22

Vestveien 22

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 15.02.2022 reguleringsplan for Vestveien 22.

Om planen

Den vedtatte detaljreguleringen tillater oppføring av et nytt kontorbygg mellom eksisterende tinghus og jernbanen. Overflateparkeringen flyttes i parkeringskjeller under det nye kontorbygget.

Både Ski tinghus og dagens adkomst til tinghuset skal bevares. En felles adkomstvei mellom nytt kontorbygg og jernbanen vil bli etablert, slik at det fortsatt er mulig å kjøre til naboeiendommene (Vestveien 18, 20 og 24).

I byggesøknaden følger prosjekteringen av kontorbygget opp hovedrammene i detaljreguleringen. 

Detaljreguleringen tillater en totalhøyde på 5 etasjer pluss parkeringskjeller, og tekniske installasjoner på tak. I byggesøknaden er det søkt om å bygge et 3-etasjes bygg, med mulighet for å bygge på opp til totalhøyden, ved en senere anledning. 

Mellom Ski tinghus og det nye kontorbygget skal det etableres et offentlig tilgjengelig torg. Det har videre vært et viktig premiss at Finstadbekken og friområdet rundt bekken skal bevares og oppgraderes.

Kartskisse av området der nytt kontorbygg skal bygges i Vestveien 22

Felles behandling av plan- og byggesak

Nordre Follo kommune og forslagsstiller Ski Eiendom AS har blitt enige om at byggesøknad for nytt kontorbygg skal behandles parallelt med reguleringsplanforslaget.

Plan- og bygningsloven åpner for en slik mulighet, i saker der det virker hensiktsmessig.

Vedtatt detaljplan

Her kan du lese dokumentene som er vedtatt for detaljreguleringsplanen for Vestveien 22.

Byggesaken

Fordi det i denne saken er lagt opp til parallell behandling av plan- og byggesak, har behandlingen av byggesøknaden startet allerede før vedtak av detaljreguleringsplanen.

Etter vedtak av detaljreguleringsplanen, gjenstår det for kommunen å sluttbehandle byggesøknaden og gi rammetillatelse.

Her er dokumentene som det ble sendt ut på nabovarsling, samtidig med at planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn, finner du i pdf-format her:

Utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen regulerer utbyggers og kommunens plikter om finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for Vestveien 22.

Utbyggingsavtalen ble vedtatt i samme møte som detaljreguleringsplanen, 15.02.2023.

Her kan du lese dokumentene som fulgte behandlingen av utbyggingsavtalen.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Emma Andreasson på 
emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål om Vestveien 22.

Sist endret: 27.06.2023