Jobbe i barnehager i Nordre Follo

Kort fortalt

Vi ønsker medarbeidere som brenner for gode relasjoner og som engasjerer seg i barn og voksne for å skape høy kvalitet i barnehagen. 

Rekruttering_Barnehage_bilde.jpeg

Kort fortalt

Nordre Follo kommune har 42 kommunale barnehager, inkludert tre åpne barnehager. Alle ligger i nærheten av naturområder. 

Organisert i soner  

Fra 1. januar 2023 er barnehagene organisert i ni soner. Hver barnehage har en daglig leder, en styrer med personal- og fagansvar. En av lederne har i tillegg et overordnet ansvar og er virksomhetsleder for alle barnehagene i sin sone.  ​​​​​​​ 

Viktig med en god start på utdanningsløpet

De ansatte har en viktig rolle i hverdagen til ca. 3 000 flotte barn og skal blant annet være med å skape en kultur preget av samarbeid, læring, utvikling og nyskaping. Vi er opptatt av å gi barna den beste starten på utdanningsløpet.

Barnehagene jobber kontinuerlig med flere tverrfaglige prosjekter, og vi har korte beslutningsveier og stabile ledergrupper. 

Les mer om de enkelte barnehagene

Barnehager i Nordre Follo

Ledige stillinger

Søk jobb i Nordre Follo kommune

Tilbud til nyansatte og nyutdannede

Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling og tilrettelegger for etter- og videreutdanning, og samarbeid med etablerte utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi introduksjonsprogram for nyansatte, flere nettverk og egne kurs, seminarer og konferanser. 

Kompetanseplan

Vi har en egen kompetanseplan som ble godkjent av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i oktober 2022. 

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst og læring 2022-2023 (PDF)

Nyutdannede

Nordre Follo har et veiledningstilbud til nyutdannede barnehagelærere og pedagoger, som har tatt tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk/ barnehagepedagogikk (TiB). Dette gjelder både pedagogiske ledere og barnehagelærere i barnegruppe. Veiledningen skjer de to første årene i yrket.  

Sikrer overgangen mellom teori og praksis

Veiledningen skal sikre overgangen mellom teori og praksis. Vi tilrettelegger for den enkelte og arbeidet gjøres av en erfaren og kvalifisert kollega. 

Veilederen skal være en god samtalepartner som bistår i refleksjonsprosessen ved å lytte, stille kritiske spørsmål og belyse flere perspektiver. Veiledningen kan foregå individuelt, i gruppe eller begge deler, og det blir laget en gjensidig forpliktende kontrakt.  

Satsingsområder

Rammebetingelser

Trygg oppvekst er ett av fire hovedsatsingsområder i kommuneplan for Nordre Follo. Disse blir blant annet fulgt opp med fire innsatsområder de neste årene.  

Strategier og planer 

Vi jobber kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling og har planer og materiell for ulike områder. Noen av disse er omtalt nedenfor. 

Se meg – hele meg 
Å forebygge mobbing er et viktig satsingsområde. Alle kommunale barnehager følger opplegget "Se meg - hele meg", som skal gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Kommunen har en fagplan, som alle barnehagene jobber etter.

Se meg – hele meg (PDF) 

Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø 
Vi ønsker at alle barn skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring.

Barnehager, skoler og SFO er viktige arenaer i barn og unges oppvekst. De ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert. 

Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (PDF) 

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 
Vi jobber helsefremmende og forebyggende med vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester. Gjennom råd og veiledning skal vi fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale miljøer. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge (PDF)

Overgang fra barnehage til skole/SFO 
Kommunen har en felles plan som skal sørge for gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO.

Overgang barnehage - skole/SFO (PDF)

Visuell støtte - språk, identitet og kultursensitiv omsorg
Kommunen har også flere andre planer og verktøy til hjelp i arbeidet. Vi har blant annet en visuell verktøykasse med presentasjoner og maler. Den er spesielt nyttig når vi kommuniserer med barn som ikke kan lese og med flerkulturelle som har et annet morsmål.  

Visuell støtte i pedagogisk arbeid

Andre planer

Kommunen har også flere andre planer og materiell til hjelp i arbeidet. Vi har blant annet Kvalitetskjennetegn, et refleksjonsverktøy som skal sikre at personalet jobber i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Kvalitet og satsingsområder

Jobb og bo i Nordre Follo

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv.

Nær og nyskapende

Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i. I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant.

Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden. Med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski.

Ansvar omsorg og respekt

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss. Som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt. Våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

Levende lokaldemokrati

Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle lokalsamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.  

Mer informasjon