Trygg oppvekst

Kort fortalt

  • Trygg oppvekst er ett av fire satsingsområder i kommuneplanen.
  • Satsingsområdene følges opp i årlige Økonomi- og handlingsplaner.  

Satsingsområder i kommuneplanen 

Samfunnsdelen i kommuneplan for 2019-2030 viser vei mot en kommune som skal være NÆR og NYSKAPENDE. Planen peker ut fem satsingsområder:

  • Sammen for ny kommune
  • Trygg oppvekst
  • Aktiv hele livet og byvekst
  • Med grønne kvaliteter 

Trygg oppvekst

"En trygg oppvekst gir grunnlag for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha mulighet til å utfolde seg. Definisjonen på et godt liv varierer. Men den handler gjerne om god fysisk og psykisk helse, deltakelse i samfunnet og det å føle tilhørighet.

I tillegg kommer utdanning, jobb og et sted å bo. Nordre Follo har som mål å være landets beste oppvekstkommune.

Foresatte og familien er viktigst for barn og unges oppvekst. Foresatte som tar kloke valg for seg selv, familien og barn er viktig. Da vil barn og unge vokse opp i et miljø preget av trygghet, omsorg og anerkjennelse.

Trygge foresatte gir barn og unge rammer og muligheter til å utvikle seg positivt.

I Nordre Follo har vi fokus på gode barnehager og skoler. Vi er også opptatt av å gi foresatte og barn god, tverrfaglig hjelp, som bidrar til trygghet, utvikling og mestring.

Vi vil legge sentrale prinsipper fra Barnekonvensjonen til grunn. Barn og unge skal bli hørt og oppleve trygghet, støtte og inkludering." 

Kommuneplan Nordre Follo kommune 2019-2030.pdf