Innsatsområder

Kort fortalt

  • Oppvekst og læring vil prioritere innsatsen på de fem områdene nedenfor framover
  • De er i tråd med mål i kommuneplanen, Kvalitetsmelding for oppvekst og Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Områdene er også styrende for videre utvikling av tjenester og tiltak, og for kompetanseheving. 

Foreldre som ressurs

I alt vi gjør skal vi arbeide for at foreldre inviteres med, inkluderes og gir tilbakemeldinger om tjenester og samarbeid, og bidrar som den ressursen de er for egne og andres barn.  

Inkluderende fellesskap

I alt vi gjør skal vi jobbe for at barn, unge og foreldre er inkludert og opplever tilhørighet. 

Se meg - hele meg

I alt vi gjør og i alle relasjoner, skal vi jobbe verdibasert, ta ansvar, gi omsorg og ha respekt for barn og unge. Vi skal være bevisste egne og andres grenser og hvordan barn, unge og foreldre er i stand til å mestre livene sine, egen psykisk og fysisk helse og hva vi kan bidra med for den enkelte.

Lærelyst

I alt vi gjør skal vi ha troen på at barn og unge kan lære, og vi stimulerer til nysgjerrighet, utvikling og læring. 

Tidlig innsats tidsnok

I alt vi gjør ser vi hele mennesket og vi involverer den det gjelder. Vi tar ansvar ved å bidra til koordinering for å skape helhet og sammenheng for den enkelte og familien.