Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

  • Brukerundersøkelser gir grunnlag for kvalitetsutvikling.
  • Å forebygge mobbing er et viktig satsingsområde.  
  • Alle barnehagene følger opplegget "Se meg - hele meg". 

Foreldreundersøkelsen

Barnehagene i Nordre Follo kommune vil gjennomføre foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet annethvert år. Foreldre/foresatte får informasjon om resultatet, som danner grunnlag for arbeidet med kvalitetsutvikling.

Se informasjon om undersøkelsen

Kvalitetsmelding oppvekst

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale temaer for oppvekstsektoren i Nordre Follo: Lek og læring, Digital hverdag, Foreldre som ressurs, En trygg og god oppvekst, Fysisk og psykisk helse samt Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner.

Kvalitetsmelding oppvekst 2020-2023 

Kvalitetsmelding oppvekst 2020-2023 (PDF)

Tilstandsrapport 

I 2020-21 ble det laget en felles tilstandsrapport for barnehage og skole. Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Nordre Follo 2021-2022

Kvalitetskjennetegn

Kvalitetskjennetegn er et refleksjonsverktøy som skal sikre at personalet jobber i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Den enkelte barnehage bruker kjennetegn som er tilpasset sine satsingsområder. Nordre Follo kommune har laget kvalitetskjennetegn innenfor områdene Godt språkarbeid, god ledelse av barnegruppa, godt foreldresamarbeid, godt lekemiljø, arbeid med tidlig innsats og demokrati og barns medvirkning. Vi lager kvalitetskjennetegn innenfor nye områder fortløpende.

Se meg – hele meg

Alle barnehagene i Nordre Follo har satt i gang ett felles pedagogisk opplegg som heter "Se meg – hele meg". Det handler om å gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Kommunen har utarbeidet en fagplan som alle barnehagene jobber etter.

Overgang fra barnehage til skole/SFO

Kommunen har en felles plan som skal sørge for gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO.

Overgang barnehage - skole/SFO

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO