Planer

Kort fortalt

I Nordre Follo jobber vi kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling og har planer for ulike områder.

Vi jobber blant annet med å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø, og med overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Se meg – hele meg

Alle kommunale barnehager i Nordre Follo har satt i gang ett felles pedagogisk opplegg som heter "Se meg – hele meg". Det handler om å gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Kommunen har laget en fagplan som alle barnehagene jobber etter.

Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagene jobber kontinuerlig for at barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Denne planen er et verktøy for helsefremmende arbeid og for å trygge ansatte i arbeidet med å innfri lovkravene om psykososialt barnehagemiljø.

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge

Kommunen jobber helsefremmende og forebyggende for gravide, barn og unge og deres familier. Vi legger vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester. Gjennom råd og veiledning skal vi fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale miljøer. Arbeidet skal også forebygge sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Overgang fra barnehage til skole/SFO

Kommunen har en felles plan som skal sørge for gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO.

Overgang barnehage - skole/SFO (PDF)

Kvalitetskjennetegn

Kvalitetskjennetegn er et refleksjonsverktøy som skal sikre at personalet jobber i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Den enkelte barnehage bruker kjennetegn som er tilpasset sine satsingsområder. Nordre Follo kommune har laget kvalitetskjennetegn innenfor områdene: 

  • Arbeid med tidlig innsats, forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep (Se meg - hele meg)
  • Arbeid med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø
  • Godt tverrfaglig samarbeid
  • Demokrati og medvirkning i barnehagene
  • God ledelse av barnegrupper
  • Godt foreldresamarbeid
  • Godt lekemiljø
  • Godt språkarbeid i barnehagene
  • Arbeid med trygg og inkluderende tilvenning i barnehagen

Kvalitetskjennetegnene og retningslinjer for hvordan ansatte benytter disse, ligger i kommunens interne kvalitetssystem.  

Strategisk kompetanseplan 

Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling og tilrettelegger for etter- og videreutdanning, og samarbeid med etablerte utdanningsinstitusjoner. I tillegg holder vi egne kurs, seminarer og konferanser. 

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst og læring 2022-2023 (PDF)