Vann, avløp og overvann i byggesaker

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om hva som kreves i forbindelse med vann, avløp og overvann i byggesaker.
  • Husk at enhver til- eller frakopling til kommunalt ledningsnett krever godkjent sanitærabonnement.
  • For å unngå forsinkelser bør man søke om sanitærabonnement så tidlig som mulig.

Trenger du kartdata?

Trenger du kartdata i forbindelse med saken din? Les mer om kart og eiendomsinformasjon.

Skal du dele tomt?

Om du skal dele en tomt for å bygge/utvikle på den, må det sikres at det finnes tilgang på vann og avløp, samt mulighet for forsvarlig håndtering av flom- og overvann. Dersom det er kommunale vann- og avløpsledninger på tomten, spesielle grunnforhold, utfordrende terrengforhold eller annet, må dette redegjøres for i delesaken. Les mer om byggesak her.

Søknad om rammetillatelse/ett-trinnssøknad

Detaljplan for VA og overvann

Til rammesøknad skal det utarbeides en felles detaljplan for VA og overvann som også omfatter drift. Detaljplan for VA og overvann skal legges ved rammesøknaden. For mer informasjon om utforming av detaljplan vises det til overvannssveilederen og veileder for rammeplan og detaljplan, kapittel 5.  

Omfanget av krav til overvannsdokumentasjon vil avhenge av tiltakets størrelse. Krav til dokumentasjon finnes i sjekkliste for mindre tiltak og sjekkliste for større tiltak (med regulering). For øvrig er kommuneplanens tekniske bestemmelser førende.

VA-rammeplan

Dersom byggesaken kommer etter en reguleringssak, er VA-rammeplan fra reguleringssaken førende, og skal legges ved rammesøknad.  

Kommunal VA-norm og overvannsveileder

I kommunens VA-norm finnes informasjon om kommunens regler for minsteavstand til kommunale ledninger, krav til utforming av kummer og VA-ledninger som skal overtas av kommunen, innmålingskrav med mer.  

I kommunens overvannssveileder finnes informasjon om krav til overvannshåndtering. Informasjonen gjelder for alle tiltak som berører grad av utnytting på eiendommen, for eksempel oppføring av garasje og store utbyggingsprosjekter. Her finner du også detaljerte sjekklister over forhold man bør ta stilling til for små og store tiltak.

Søknad om igangsettingstillatelse (IG)

I utgangspunktet skal alle forhold om vann, avløp og overvann være avklart ved rammetillatelse. Godkjent sanitærabonnement skal være på plass ved IG-søknad. Dersom noen forhold er uavklarte, for eksempel ved vilkår stilt i rammetillatelsen, skal disse være oppfylt ved IG-søknad.

Tilknytning til kommunal ledning – sanitærabonnement

Ved til- eller frakopling til kommunalt vann- og avløpsnett skal det søkes om godkjent sanitærabonnement. For å unngå forsinkelser bør man søke om sanitærabonnement så tidlig som mulig.

Søknad foregår uavhengig av byggesak gjennom kommunens entreprenørportal.
Les mer om sanitærabonnement.

Alle avvik fra lov/forskrift eller kommunalt regelverk som VA-norm og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, blant annet påslipp av overvann og avstand til kommunale ledninger må være avklart i forkant av, og legges ved sanitærsøknaden.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Før det gis midlertidig brukstillatelse skal dokumentasjon på bygget VA-anlegg (stikkledninger, kummer, OV-anlegg etc.) sendes til kommunen via entreprenørportalen. Ferdigmelding fra vann og avløp skal være gitt før det gis midlertidig brukstillatelse.

Liste over planer og reglementer relevante for vann og avløp

nettsidene til vann og avløp finner du relevant regelverk og veiledere som kommuneplanen, hovedplan for vann og avløp, VA-norm og overvannsveileder.

Kontaktinformasjon

Telefon: 02178

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no