Tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg

Kort fortalt

 • Arbeid som innbefatter vann- og avløpsinstallasjoner skal gjøres av et ansvarlig foretak med godkjenning etter Plan- og bygningsloven. Dette gjelder både i og utenfor bygning.

Krav i byggesaker

Dette inkluderer følgende punkter:

 • Søknad til kommunen
 • Prosjektering av løsning
 • Utførelse av prosjektert løsning
 • Krav om utført syning for å få midlertidig brukstillatelse

Ansvarlig foretak
Som boligeier/byggherre har du ikke lov til å sette i gang arbeid som omfatter utvendige vann- og avløpsledninger, pumpestasjoner/trykkøkningsanlegg eller installasjon av armatur og sanitæranlegg i bygning, uten å benytte et ansvarlig foretak. Overtredelse kan føre at installasjoner må fjernes. Eventuelle følgeskader kan også føre til regress fra ditt forsikringsselskap.

Godkjenning
Be om dokumentasjon fra rørlegger/entreprenør/rådgiver på at de har godkjenning til å utføre arbeidet. Oversikt over sentralt godkjente foretak finner du på nettsidene til Statens bygningstekniske etat. Firma som ikke er sentralt godkjent, må ha lokal godkjenning i kommunen de skal jobbe i.

Tekniske forskrifter
Prosjektering og utførelse er regulert av en lang rekke standardiserte løsninger. Det er blant annet henvist til disse i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven. 

Reglement for sanitærinstallsjoner
Med henvisning til "Normalreglementet for sanitærinstallasjoner" (utgitt av KS), legges blant annet følgende regler til grunn:

 • Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke skjer. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder
 • Vannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing. Den skal i regelen monteres foran første avstikker ved innvendig hovedstengeventil
 • Når trykket er høyere enn 6 bar skal det installeres trykkreduksjonsventil for å unngå skader på sanitærinstallasjoner og eventuelle påfølgende vannskader i bygning
 • Kommunen forplikter seg til å ha et minimumstrykk på hovedledning, som er minimum 2-6 bar. Hvis trykket ved stikkledningens tilkoblingspunkt på kommunal ledning er 2-6 bar, skal øverste tappested i bygning ligge maksimalt 15 meter over dette punktet. Dette gir et statisk vanntrykk på cirka 2 bar. Blir vanntrykket lavere enn dette, må det installeres trykkøkningsanlegg
 • Nytt tilkoblingspunkt for vann og avløpsledninger skal skje på hovedledning mellom kummene, minimum 1,5 meter fra kumvegg
 • Regnvann og smeltevann fra tomt skal føres til infiltrasjon i grunnen eller ledes til vassdrag. Til offentlig spillvannsledning skal det kun føres spillvann fra toalett, dusj, vask, vaskemaskin og lignende
 • Matavfallskverner tillates ikke

Syning
Nordre Follo kommune har innført krav om syning ved til- og frakobling på det kommunale ledningsnettet. På denne måten ønsker kommunen å unngå feilkoblinger og dårlig utført arbeid fra useriøse aktører. Syningen foregår i to omganger:

Ved første syning skal en representant fra kommunen fysisk være til stede og inspisere tilknytningspunktet før det graves igjen. Det er derfor viktig at grøftene er forskriftsmessig sikret og at det er stige tilgjengelig i grøfta. Andre syning gjennomføres etter at vannmåler er installert. Her kontrolleres det at måleren er montert slik at det er enkelt å bytte den. I tillegg kontrolleres det at spillvannsledningen er korrekt koblet. Informasjon om gjennomføring av syning vil gå til ansvarlig søker.

Vi sender kopi til tiltakshaver i forbindelse med igangsettingstillatelsen. De to nevnte, i samarbeid med utførende rørlegger, sørger for å avtale tid for syning med kommunens representant. I forbindelse med byggesaken får tiltakshaver detaljert informasjon om hvordan tilknytningen skal gjennomføres. Det gis ikke midlertidig brukstillatelse hvis syningene ikke er gjennomført.

Aktuell informasjon
Direktoratet for byggkvalitet
Plan og bygningsloven

Sanitæranlegg – krav

Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven har følgende henvisninger når det gjelder sanitærinstallasjoner i bygning:

§ 8-1 Miljø og helse
NS 3930 Sanitærinstallasjoner

§ 9-51 Vannforsyning
NS-EN 806-1 Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger
- Del 1: Generelt (innbefattet endringsblad A1: 2001)
NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
NS 3055 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger
NS-ENV 12108 Rørledninger av plast
- Anbefalt praksis og utførelse av installasjoner for trykkledninger for varmt og kaldt forbruksvann i bygninger

§ 9-52 Avløp
NS-EN 12056-1 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 1: Generelle krav og ytelseskrav
NS-EN 12056-2 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 2: Sanitære rørledninger, planlegging og dimensjonering
NS-EN 12056-3 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 3: Takavløp, planlegging og dimensjonering
NS-EN 12056-4 Avløpssystemer med selvfall i bygninger 
- Del 4: Pumpeanlegg for avløpsvann - Utforming og dimensjonering
NS-EN 12056-5 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 5: Utførelse og prøving, instruksjoner for drift, vedlikehold og bruk
NS-EN 12050-1 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann
NS-EN 12050-2 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 2: Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann
NS-EN 12050-3 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 3: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede bruksområder
NS-EN 12050-4 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløpsvann
ENV 13801 Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygningen
- Termoplast - Installasjonsveiledning
NS-EN 12109 Avløpssystemer under vakuum innvendig i bygninger
NS-EN 13564 -1 Høyvannslukkere for bygninger 
- Del 1: Krav

Vann og avløp – krav

Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven har følgende henvisninger når det gjelder vann- og avløpsinstallasjoner utenfor bygning:

§ 9-51 Vannforsyning
NS-EN 805 Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger
NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
ENV 1452-6 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly( vinyl chloride) (PVC-U)
- Part 6: Guidance for installation

§ 9-52 Avløp
NS-EN 752-1 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer 
- Del 1: Generelt. Definisjoner
NS-EN 752-2 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 2: Ytelseskrav
NS-EN 752-3 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 3: Planlegging
NS-EN 752-4 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 4: Hydraulisk dimensjonering og miljøhensyn
NS-EN 752-5 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 5: Utbedring
NS-EN 752-6 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 6: Pumpeanlegg
NS-EN 752-7 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
- Del 7: Vedlikehold og drift
NS-EN 12050-1 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving
- Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann
NS-EN 12050-2 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving
- Del 2: Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann
NS-EN 12050-3 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving 
- Del 3: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede bruksområder
NS-EN 12050-4 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon og prøving
- Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløpsvann
ENV 1401-3 Rørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer - Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U)
- Del 3: Installasjonsveiledning

Tilbakeslagssikring

Vannforsyningen skal sikres mot forurensning. Tilbakestrømning av forurensede væsker til drikkevannsnettet er en reell trussel mot det trygge gode drikkevannet vi har i Nordre Follo. I henhold til drikkevannsforskriften § 4 « Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26. Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset.»  

Vi ber om en tilbakemelding fra enkelte av våre abonnenter på om de har tilbakeslagssikring og om denne blir kontrollert jevnlig. Meldingen sendes til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178