Tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg (sanitærabonnement)

Kort fortalt

 • Arbeid med vann- og avløpsinstallasjoner skal bli gjort av et ansvarlig foretak med godkjenning etter plan- og bygningsloven.
 • Dette gjelder både i og utenfor bygning.

Elektronisk søknad

Søknad om vann- og avløpsarbeid er en søknad om å få knytte seg til kommunalt vann- og avløpsnett. Dette er kjent som rørleggermelding eller søknad om sanitærabonnement.

Dette brukes også ved eventuelle endringer av private ledninger og ved avslutning av sanitærabonnement. 

I tillegg vil det være mulig å søke om å installere vannmåler på eksisterende bygg uten å levere en full søknad. Du kan også omsøke fettutskillere ved bruksendring på eksisterende næringseiendom.  

Løsningen gjør det mulig å levere heldigital søknad om vann- og avløpsarbeid med ferdigmeldinger. Alle nyetableringer, endringer eller frakoplinger (plugging) før oppsigelse av abonnementet på eksisterende anlegg skal omsøkes og godkjennes av VA–kommunalteknikk i Nordre Follo kommune.

Ikke start arbeidene før godkjent svar på søknaden foreligger

Når arbeidet er sluttført, skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via den samme løsningen.  

Nordre Follo kommune har valgt å bruke seg av Powel entreprenørportal for saksbehandling, oppfølging av søknadene og abonnementsavtalene.

I den elektroniske tjenesten kan du

 • fylle ut søknad
 • tegne direkte inn i ledningskart
 • sjekke status for dine saker
 • sende ferdigmelding  

Tjenesten gir deg også oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert. Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord.

Det er kun utførende foretak som kan levere søknader via portalen. For å opprette bruker og utføre sanitærinstallasjoner i Nordre Follo kommune, må foretaket minimum kunne dokumentere svennebrev som rørlegger.

For å arbeide på private vann- og avløpsanlegg, må du ha

 • svennebrev som rørlegger
 • S-ADK1- eller ADK1-sertifikat

eller

 • fagbrev i veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget
 • ADK1-sertifikat

Registrer bedriften først

Registrer din bedrift for tilgang til løsningen

Se video med rettledning i registreringsprosessen

Vi anbefaler å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord. Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator. Hen kan legge til flere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften.

Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen. Hen får velge eget passord og lenke til pålogging til løsningen. Denne er unik for hver enkelt bedrift.

Se instruksjonsvideo for inntegning av kartskisse i søknad

Se instruksjonsvideo for sluttdokumentasjon      

Gammel skjemaløsning tatt ut av drift

Fra 25. mai 2021 er den gamle skjemaløsningen tatt ut av drift og den nye løsningen skal brukes av alle entreprenører.  

Har du sendt inn søknad om sanitærabonnement før 25. mai 2021?

Arbeidene må ferdigmeldes så snart de er avsluttet. Send meldingen på e-post til:

postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Hvordan fylle ut søknad for virksomheter

Når må søknad fylles ut?  

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Alle disse tilknytningene skal godkjennes av virksomhet vann og avløp i Nordre Follo kommune, og utføres av godkjent foretak.

For å arbeide på private, utvendige vann- og avløpsanlegg og montere kommunal vannmåler, må entreprenøren kunne dokumentere

 • kompetanse tilsvarende svennebrev som rørlegger
 • S-ADK1- eller ADK1-sertifikat

eller

 • fagbrev i veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget
 • ADK1-sertifikat

Minst en person med gyldig fagutdanning og ADK-sertifikat skal være tilstede når arbeidet blir gjort.

Søknad om tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg må fylles ut ved

 • all ny permanent tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger for alle typer tiltak – dette gjelder også nyetablering av automatiske slukkeanlegg
 • all utskiftning eller endring av stikkledninger – unntak fra dette må avklares med VA-kontroll før arbeidene påbegynnes, send e-post til vakontroll@nordrefollo.kommune.no
 • bruksendring eller seksjonering av bygg, anlegg eller eiendom som enten fører til omlegging, endret kapasitetsbehov og eller belastning på kommunale ledninger (for eksempel økning av antall boenheter eller omgjøring til næringsbygg)
 • nymontering, utskifting eller utkobling av oljeutskiller og fettutskillere
 • etablering av brakkerigg
 • montering eller bytte av vannmåler
 • riving av bygg (ledningene må plugges og terses ved tilknytningspunktet på hovedledningen)

Hvordan fylle ut søknaden

Alle søknader om tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg skal fylles ut og leveres i Powel Entreprenørportal.

Skal man søke om mindre tiltak, skal den helelektroniske løsningen med tegning i Powel entreprenørportal brukes. Eksempel er ett-trinnssøknad i henhold til Plan og bygningsloven eller tiltak som kun er søknadspliktige til vann og avløp.

Du kan legge med vedlegg som er relevante for saksbehandlingen. Skal du sende inn en rammesøknad, skal Powel entreprenørportal brukes så langt som praktisk mulig. Tegninger og andre dokumenter legges med som vedlegg i saken.

Er det behov for kart utover det som er tilgjengelig i portalen, kan disse bestilles på vårt E-torg.  

Nødvendige vedlegg

Skal du søke om mindre tiltak, som ett-trinnssøknad, vil det sjelden være nødvendig med vedlegg utover det som finnes i entreprenørportalen.

Unntaket kan være annen relevant eller etterspurt dokumentasjon som det ikke finnes alternativer for i portalen. Er du i tvil, kontakt vakontroll@nordrefollo.kommune.no for avklaring.  

Hvis det skal sendes ut rammetillatelse og mengden underlag blir svært store, kan man velge å legge med dokumenter og tegninger som vedlegg til søknaden. 

Dette vil som regel være prosjektert dokumentasjon som er nødvendig i henhold til

 • plan og bygningsloven
 • lokal VA-norm
 • standard abonnementsvilkår for vann og avløp med særbestemmelser

Er du i tvil, kontakt vakontroll@nordrefollo.kommune.no for avklaring.

Er det særskilte vedlegg for automatiske slokkeanlegg?

For automatiske slokkeanlegg, må du vedlegge hydrauliske trykkberegninger og dokumentasjon på at det er fortatt en modellert kapasitetskontroll. Denne kontrollen må gjøres av Virksomhet vann og avløp i Nordre Follo kommune før søknaden kan behandles.

Ved sluttmelding, skal det vedlegges komplett FDV-dokumentasjon og byggetegninger av slokkeanlegget.  

Forespørsler om modellering sender du til vakontroll@nordrefollo.kommune.no i god tid før søknaden skal behandles.    

Er det særskilte vedlegg for olje- og fettutskillere?

For oljeutskillere og fettutskillere skal det følge med komplett FDV og signert tømmeavtale eller intensjonsavtale om tømming fra godkjent operatør.

Husk at du også må søke om utskillere hos virksomhet klima og miljø i kommunen.  Disse tiltakene har utslipp som reguleres av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).   

Sluttmelding 

I tillegg til søknad, skal entreprenøren levere sluttmelding for arbeidene i Powel entreprenørportal. Følg instruksjonen i programmet. Sluttmeldingen skal inneholde byggetegninger og dokumentasjon på det som er utført.

Hva må du legge ved sluttmeldingen?

Sjekk lokal VA-norm 

Planer, regler og veiledere

Vi anbefaler å ta en kopi av godkjent sluttmelding, da dette er viktig dokumentasjon å ha for huseier. ​

For alle tiltak, er det søker som er ansvarlig for å legge med all relevant og nødvendig dokumentasjon ved søknaden. Er du i tvil, kontakt vakontroll@nordrefollo.kommune.no for avklaring.

Krav i byggesaker

Dette inkluderer disse punkter:

 • Søknad til kommunen
 • Prosjektering av løsning
 • Utførelse av prosjektert løsning
 • Krav om utført syning for å få midlertidig brukstillatelse

Ansvarlig foretak

Som boligeier/byggherre, må du bruke et ansvarlig foretak for å sette i gang arbeid med

 • utvendige vann- og avløpsledninger
 • pumpestasjoner/trykkøkningsanlegg
 • installasjon av armatur og sanitæranlegg i bygning

Overtredelse kan føre at installasjoner må fjernes. Eventuelle følgeskader kan også føre til at ditt forsikringsselskap ikke dekker skadene.

Godkjenning

Be om dokumentasjon fra rørlegger, entreprenør eller rådgiver på at de har godkjenning til å utføre arbeidet. Oversikt over sentralt godkjente foretak finner du på nettsidene til Statens bygningstekniske etat. Firma som ikke er sentralt godkjent, må ha lokal godkjenning i kommunen de skal jobbe i.

Tekniske forskrifter

Prosjektering og utførelse er regulert av en lang rekke standardiserte løsninger. Det er blant annet henvist til disse i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven. 

Regler for sanitærinstallasjoner

Ifølge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (utgitt av KS i 2017), legges blant annet disse regler til grunn:

 • Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke skjer. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder
 • Vannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing. Den skal i regelen monteres foran første avstikker ved innvendig hovedstengeventil
 • Når trykket er høyere enn 6 bar skal det installeres trykkreduksjonsventil for å unngå skader på sanitærinstallasjoner og eventuelle pådisse vannskader i bygning
 • Kommunen forplikter seg til å ha et minimumstrykk på hovedledning, som er minimum 2-6 bar. Hvis trykket ved stikkledningens tilkoblingspunkt på kommunal ledning er 2-6 bar, skal øverste tappested i bygning ligge maksimalt 15 meter over dette punktet. Dette gir et statisk vanntrykk på cirka 2 bar. Blir vanntrykket lavere enn dette, må det installeres trykkøkningsanlegg
 • Nytt tilkoblingspunkt for vann og avløpsledninger skal skje på hovedledning mellom kummene, minimum 1,5 meter fra kumvegg
 • Regnvann og smeltevann fra tomt skal føres til infiltrasjon i grunnen eller ledes til vassdrag. Til offentlig spillvannsledning skal det kun føres spillvann fra toalett, dusj, vask, vaskemaskin og lignende
 • Matavfallskverner er ikke tillatt.

Syning

Nordre Follo kommune har innført krav om syning ved til- og frakobling på det kommunale ledningsnettet. På denne måten ønsker kommunen å unngå feilkoblinger og dårlig utført arbeid fra useriøse aktører. Syningen foregår i to omganger:

Ved første syning skal en representant fra kommunen fysisk være til stede og inspisere tilknytningspunktet før det graves igjen. Det er derfor viktig at grøftene er forskriftsmessig sikret og at det er stige tilgjengelig i grøfta.

Andre syning gjennomføres etter at vannmåler er installert. Her kontrolleres det at måleren er montert slik at det er enkelt å bytte den. I tillegg kontrolleres det at spillvannsledningen er korrekt koblet. Informasjon om gjennomføring av syning vil gå til ansvarlig søker.

Vi sender kopi til tiltakshaver i forbindelse med igangsettingstillatelsen. De to nevnte, i samarbeid med utførende rørlegger, sørger for å avtale tid for syning med kommunens representant. I forbindelse med byggesaken får tiltakshaver detaljert informasjon om hvordan tilknytningen skal gjennomføres.

Det gis ikke midlertidig brukstillatelse hvis syningene ikke er gjennomført.

Aktuell informasjon

Direktoratet for byggkvalitet
Plan og bygningsloven

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret 6. april 2022 og er en avtale mellom Nordre Follo kommune og abonnentene som mottar vann- og avløpstjenester fra kommunen.

Avtalen sikrer både abonnenter og kommunen

Standard abonnementsvilkår regulerer ansvarsforholdet mellom kommunen som eier av det offentlige vann- og avløpsanlegget og den enkelte abonnent. Vilkårene skal videre sikre at sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt ledningsnett, utføres på en betryggende måte.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utarbeidet av Kommunens sentralforbund (2017) og består av:

Kontaktinformasjon

Telefon: 02178 (kl. 08–15)

postmottak@nordrefollo.kommune.no