Politiske utvalg

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har fire politiske utvalg.
  • Politiske utvalg forbereder saker innen sitt område før behandling i formannskap og kommunestyre. 
  • Kommunen har også et partssammensatt utvalg og et kontrollutvalg. 

Utvalg for areal, klima og byggesak

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet tettsted- og boligutvikling, arealplan og byggesak. Det har et spesielt ansvar for blant annet reguleringsplaner, dispensasjoner etter plan- og bygningslovgivningen og forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven.

Medlemmer i utvalget

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet.

Medlemmer i utvalget

Utvalg for klima, teknikk og miljø

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning. Utvalget har et spesielt ansvar for forberedende klagebehandling etter forurensningsloven.

Medlemmer i utvalget 

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, folkehelse, NAV, kvalifisering, rus og psykisk helse, voksenopplæring og flyktninger.

Medlemmer i utvalget

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det består av ni medlemmer med varamedlemmer, fem fra de folkevalgte og fire fra kommunens ansatte.

Medlemmer fra utvalget

Kontrollutvalget

Møter i Kontrollutvalget

Tid: Mandag 22. juni 2020, kl. 18.30 - utsatt til august 2020 
Sted: Tidligere Oppegård rådhus, Formannskapssalen 

Tid: Mandag 27. april 2020, kl. 18.30
Sted: Fjernmøte (teams)

Tid: Mandag 9. mars 2020, kl. 18.30
Sted: Tidligere Oppegård rådhus (Tranarommet)

Tid: Mandag 10. februar 2020 kl. 18.30
Sted: Tidligere Oppegård rådhus

Saker: Sak 1/20 Valg av sekretær for kontrollutvalget er unntatt offentlighet Offl § 23 tredje ledd.

Du finner saksdokumenter til de tidligere kontrollutvalgene i Oppegård og Ski, samt kontrollutvalget i Nordre Follo kommune høsten 2019, på nettsiden til
Follos interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Politiske råd 

Se siden for politiske råd.