Tårnåsen skole
Tårnåsen skole
Tårnåsen skole er en barneskole med ca. 560 elever. Skolen ligger på Tårnåsen, nær skogen, lengst nord i Nordre Follo kommune.

Om skolen

Skolens visjon er "Livsmestring gjennom utforskende og inkluderende læring. Vi har også noen egne verdier; Mangfold, raus og robust. 

Skolen i skogen er valgt på grunn av den flotte beliggenheten i skogkanten og fordi vi har uteskole som en del av den pedagogiske virksomheten. Vi har et uteområde som inspirerer til aktivitet. I tillegg til flere baner for ballspill, har vi en ballbinge med kunstgressdekke. For noen år siden sto ”Småkongeveien” ferdig, en ski/trimløype rundt hele skoleområdet.

Mange spesialrom 
Elevene organiseres i klasser, og lærerne arbeider i team på de ulike klassetrinnene. Hvert trinn har et dobbelt klasserom med skyvedør, ett eller to vanlige klasserom og grupperom. I tillegg har vi en kunst og håndverksavdeling med tekstil-, sløyd- og keramikkrom, bibliotek med datarom, naturfagrom og rom for mat og helse.

Mitt valg 
Vi jobber systematisk med læringsmiljøet, og bruker «Mitt Valg», et program for holdningsskapende arbeid. Stasjonsundervisning som metode er en viktig del av vår pedagogikk. Vi er et inkluderende personale som er utviklingsorientert og har tillit til hverandre. Skolen har også trivselsledere som legger til rette for friminuttsaktiviteter og passer på at elever ikke blir gående alene. 

Les mer om Mitt valg

Eleven i fokus  
Vi er godt i gang med å etablere en miljø- og læringsbase, et alternativ for barn som strever med å følge klassens undervisning i perioder. En gruppe som består av miljøterapeuter, sosiallærer og spesialpedagoger samarbeider i tett dialog med personalet og ledelsen. 

Spesialpedagogisk team   
Skolen har også et spesialpedagogisk team som tilrettelegger for elever med ulike behov. Teamet samarbeider med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) ved behov.

Velkomstklasse   
Skolen har en velkomstklasse, en innføringsklasse med elever med ulike nasjonaliteter. Elevene hører til på ulike trinn og ved ulike barne- og ungdomsskoler i kommunen. De begynner her når de kommer til Norge og er i Velkomstklassen tre dager i uken. Elevene følger undervisningen i ett år, eventuelt til de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen i ordinær klasse.  

Planer, regler og rutiner

Planer 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Randi Sundmark Sagvolden
Helsesykepleier 
Telefon: 98 90 63 92 

Mirjam Frislie
Helsesykepleier 
Telefon: 47 69 33 67

Kontortid 

  • Mandag: Kl. 08.30 - 14.30
  • Tirsdag: Kl. 08.30 - 14.30 
  • Onsdag: Kl. 08.30 - 14.30 
  • Torsdag: Kl. 08.30 - 14.30 
  • Fredag: Kl. 08.30 - 14.30

Skolehelsetjenesten holder til i underetasjen i administrasjonsbygget. De har en egne inngang på sørenden av bygget. 

Skolefritidsordning (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Astri Mamen 
Leder SFO
Telefon: 66 81 25 02

Inger Øfstaas
Leder base 1
Telefon: 66 81 25 41

Kent Juvang Sualp
Leder base 2 
Telefon: 66 81 25 42  

Tone Elsa Gangsø
Leder base 3 og 4
Telefon: 66 81 25 43 / 66 81 25 44 

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Tårnåsen skole  
Telefon: 66 81 25 00 
Besøksadresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon 

Hege Ekanger Bjerke
Rektor
Telefon: 66 81 25 01

Monica Angelsnes Kyvåg
Undervisningsinspektør 5.- 7. trinn
Telefon: 66 81 25 23

Sverre Martin Tunheim
Undervisningsinspektør 2.-4. trinn
Telefon: 66 81 25 24

Martin Otto Dragseth
Sosiallærer og avdelingsleder 1. trinn og base 1
Telefon: 41 37 69 89 

Nina Engelstad
Saksbehandler
Telefon: 66 81 25 22

Spesialpedagogisk team

Unni Christensen
Spesialpedagogisk koordinator
Telefon: 66 81 25 03

Hannah Davidsen
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Violeta Zabarauskaite Salame
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Mariann Lindahl
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Kari Birgitte Krosby Anthonisen
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Skolehelsetjenesten 

Randi Sundmark Sagvolden
Helsesykepleier 
Telefon: 98 90 63 92 

Mirjam Frislie
Helsesykepleier 
Telefon: 47 69 33 67 

Andre funksjoner

Kathrine Nitschke
Miljøterapeut
Telefon: 41 38 56 86

Jørgen Alexander Foss
Miljøterapeut
Telefon: 41 38 56 86

Skolefritidsordningen (SFO)

Astri Mamen 
Leder SFO
Telefon: 66 81 25 02

Inger Øfstaas
Leder base 1
Telefon: 66 81 25 41

Kent Juvang Sualp
Leder base 2 
Telefon: 66 81 25 42  

Tone Elsa Gangsø
Leder base 3 og 4
Telefon: 66 81 25 43 / 66 81 25 44 

Foreldrenes arbedsutvalg (FAU)   

Knut Aarbakke 
Leder   
 

Følg oss i sosiale medier 

Tårnåsen skole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Tårnåsen skole

Besøksadresse:

Gjallarveien 25
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 25 00

Kontakt oss

Tårnåsen skole  
Telefon: 66 81 25 00

Besøksadresse
Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski  

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud Oppvekstportalen

Her finner du oss

Tårnåsen skole

Besøksadresse:

Gjallarveien 25
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 25 00