Permisjon

Kort fortalt

  • Barn og unge skal i utgangspunktet delta i all grunnskoleopplæring.
  • Foreldre kan søke om permisjon for inntil to uker. 
  • Kontaktlærere kan gi elever permisjon inntil en dag. 
  • Permisjoner utover en dag avgjøres av rektor. 

Søke om permisjon

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det betyr at elevene skal delta i opplæringen. Det er viktig at elevene er til stede på skolen de fastsatte skoledagene.

Felles retningslinjer

For å sikre likebehandling av permisjonssøknader fra elever i de kommunale grunnskolene i Nordre Follo kommune, i tillegg til å fremme elevenes nærvær ved skolen, er det laget felles retningslinjer for håndtering av permisjonssøknader. 

Retningslinjer for permisjon fra opplæring i Nordre Follo kommune

Hvordan søke?

Foreldre kan søke om permisjon for elever i inntil to uker. Kontaktlærer kan gi elevene permisjon inntil en dag. Permisjoner utover en dag avgjøres av rektor. 

Ved delt foreldreansvar må søknad om permisjon undertegnes og godkjennes av begge foreldre. 

Søk permisjon

Permisjon eleven har krav på

Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til permisjon på helligdager tilhørende sitt trossamfunn. 

Dette reguleres i Opplæringsloven § 2-11

Permisjonens varighet

Det gis ikke permisjon for mer enn to uker sammenhengende. Her er Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker ufravikelig. 

Permisjon utover to uker

Søknad om permisjon utover to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ugyldig fravær.

Dersom foreldrene ønsker å ta barna sine ut av skolen lengre enn dette, og de oppholder seg i Norge, gjelder reglene om privat hjemmeundervisning. Det innebærer at foreldre må melde eleven ut av skolen.

Hovedregelen er at det er kommunen som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, enten dette er ordinær opplæring eller spesialundervisning. Kommunen har dermed et oppfølgingsansvar dersom en elev ikke møter på skolen.