Hebekk skole
Hebekk skole
Hebekk skole er en barneskole med ca. 400 elever. Skolen har flott uteområde og kort vei til både Ski sentrum og marka.

Om skolen

Vi jobber for en skole som inkluderer alle og gir gode betingelser for meningsfull læring. Alle skal føle trygghet og tilhørighet og vise respekt og toleranse for hverandre. Satsingsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø.

Skolemiljø

Hebekk skole arbeider aktivt for å sikre et godt og inkluderende skolemiljø for alle elever. I dette arbeidet har vi tatt i bruk ulike modeller og program. 

PALS-modellen 
PALS-modellen bidrar til å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd. 

PALS-modellen

Trivselslederprogrammet
Vi følger også Trivselslederprogrammet for å skape et trygt skolemiljø med høy trivsel, få elevkonflikter og lite mobbing. Vi jobber etter våre felles verdier; Å vise ansvar, omsorg og respekt.

Trivselsleder

Mitt valg 
Høsten 2019 startet vi med undervisningsprogrammet Mitt valg, noe som skal gi elevene kompetanse til å stå trygt i egne valg. 

Mitt valg

ART-kurs
Elever på 4. og 6. trinn kan i perioder få tilbud om ART-kurs. Målet med kurset er å øke barns sosiale kompetanse for å redusere atferdsvansker.  

ART- kurs

Avdeling for ASF (autismespekterforstyrrelser)

Avdelingen tilbyr et skole- og SFO-tilbud til elever med sammensatte behov. Her jobber det spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Punktene nedenfor er sentralt i opplæringen: 

 • Språk eller alternativ kommunikasjon.
 • Strukturere hverdagen.
 • Sosiale ferdigheter.
 • Selvhjelpsferdigheter – ADL.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Akademiske ferdigheter. Struktur på avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser.
 • Tilpasset opplæring - oppfølging av spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.
 • Spesialiseringen innebefatter PRT, ABA og IBI (PRT: pivotal response treatment: språktrening, ABA: anvendt atferdsanalyse, IBI: intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse).
 • En til en oppfølging på alle områder, både på skolen og SFO.
 • Undervisningen foregår på egne rom, i smågrupper og i elevenes klasserom.
 • På avdelingen er det to fagansvarlige som veileder de som arbeider direkte med elevene.
 • Avdelingen tilbyr veiledning til foreldre.  

Planer, regler og rutiner

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Sigrid Gillebo 
Telefon: 94 79 32 78   

Nina Vangsnes 
Telefon: 96 94 39 21

Kontortid

 • Mandag: Kl. 8.30 - 15.00
 • Tirsdag: Kl. 8.30 - 15.00
 • Onsdag: Kl. 8.30 - 11.00
 • Torsdag: Kl. 8.30 - 15.00
 • Fredag: Kl. 8.30 - 15.00 (kun Nina er tilgjengelig) 

Skolehelsetjenesten holder til i nybygget ved administrasjonen.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Kontor
Telefon: 64 85 30 00  

1. og 2. trinn
Telefon: 40 05 22 50 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   
 
3. trinn
Telefon: 40 05 22 42 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   

4. trinn
Telefon: 40 17 05 43 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   

Basetelefonene er kun betjent i SFO tiden.   

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

 1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

 2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

 • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
 • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Hebekk skole 
Telefon: 64 85 30 00
Besøksadresse: Sørjordet 7, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon 

Ingunn Lind Bjørhei
Rektor
Telefon: 64 85 30 00  

Marit Irene Gulbrandsen 
Undervisningsinspektør
Telefon: 64 85 30 00  

Linn Bondevik Langdalen
Undervisningsinspektør
Telefon: 64 85 30 00 

Helle Hvamstad
Saksbehandler
Telefon: 64 85 30 00  

Wenche Lunde 
Konsulent 
Telefon: 64 85 30 00  

Randi Ystmark 
Ressurskoordinator 
Telefon: 64 85 30 00    

Line Pay Holmberg 
Sosiallærer 
Telefon: 64 85 30 00   

Avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser

Hege Amanda Linnarsson 
Leder avd. ASF 
Telefon: 64 85 30 00    

Fredrikke Hagerup 
Leder avd. ASF
Telefon: 64 85 30 00

Skolehelsetjenesten

Sigrid Gillebo  
Helsesykepleier
Telefon: 94 79 32 78     

Nina Vangsnes  
Helsesykepleier 
Telefon: 96 94 39 21

Skolefritidsordningen (SFO) 

Kontor
Telefon: 64 85 30 00  

1. og 2. trinn
Telefon: 40 05 22 50 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   
Telefon: 64 85 30 00   
 
3. trinn
Telefon: 40 05 22 42 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   

4. trinn
Telefon: 40 17 05 43 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   

Basetelefonene er kun betjent i SFO tiden.   

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Dagfinn Heggem 
Leder 

Møtereferater

Følg oss i sosiale medier

Facebook - Hebekk skole, SFO

Instagram - Hebekk skole

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1410 Ski

Telefon: 64 85 30 00

Kontakt oss

Hebekk skole
Telefon: 64 85 30 00

Besøksadresse
Sørjordet 7, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1410 Ski

Telefon: 64 85 30 00