Deling av eiendom

Kort fortalt

 • Hvis du ønsker å dele eiendommen din i to eller flere eiendommer, må du søke kommunen om tillatelse.
 • Du må betale gebyr for behandling av delingssøknaden og for oppmåling av eiendommen.
 • Dersom du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å dele en eiendom og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på delesøknader. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Hva er deling av eiendom?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får målt opp og merket den nye eiendommen med offentlige grensemerker.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Hvor mye koster det?

Gebyr for behandling av søknaden

Du må betale et grunngebyr for søknaden og et gebyr per eiendom du søker fradelt.

Hvis søknaden innebærer dispensasjonsvurdering, må du også betale for det.

Gebyrer kapittel 4 – Delesak

Gebyrer kapittel 1- Generelle bestemmelser 

Gebyr for oppmåling

For oppmåling må du betale per eiendom og per grensepunkt som må måles i marka.

Kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Andre kostnader

Tinglysing koster 585 kroner per dokument.

Det kan komme andre kostnader enn de nevnt over.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser.

Hvem kan søke om deling?

De som eier tomten, kan søke om deling. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke hvis de har fullmakt fra eier.

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling.

Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte på Kartverkets nettsider:

Kartverket – tinglyse eierskifte

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattesten.

Før du søker

Undersøk om delingen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Du kan finne reguleringsplaner for din eiendom på denne siden:

Se kart og reguleringsplaner

Hvis eiendommen din i kommuneplanen ligger innenfor hensynssoner for støy, kvikkleire eller flom, må du som regel legge ved en rapport fra fagkyndig konsulent når du søker.

Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, må du søke dispensasjon. Dispensasjon krever en begrunnet søknad.

Les mer om dispensasjon på denne siden:

Dispensasjon

Søknad om dispensasjon er gebyrbelagt.

I større og kompliserte saker kan det være behov for forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte om bygge- og delesøknader for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

En forhåndskonferanse er gebyrbelagt.

Gebyr kapittel 3 - Byggesak

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller på telefon.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og naboliste 

Naboliste og situasjonskart kjøper du fra Nordre Follo e-torg.

Send ut nabovarsel  

Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene som du sender til kommunen.   

Fyll ut søknadsskjema 

Du må sende inn to søknadsskjema. Et skjema for søknad om deling og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Søknaden må inneholde disse vedleggene: 

Situasjonsplan
Tegn inn på situasjonskartet ønsket grense, mulig plassering av ny bebyggelse. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater.   For ny og gjenværende tomt må du tegne inn uteoppholdsarealer (oppgi størrelse på uteoppholdsareal), avkjørselspunkt, adkomstvei, vann- og avløpsledninger samt parkering og snuplass på egen tomt. 

Gjenpart med kvittering for nabovarsel 
Alle relevante punkter må være utfylt. Hvis det er naboprotester, må du legge ved naboprotestene og svaret du har sendt til naboen.   

Avkjørselstillatelse 
Gjelder søknaden fradeling av en ubebygd tomt, må du søke om ny avkjørsel eller utvidet bruk av en eksisterende avkjørsel. Det er virksomhet vei og park i kommunen som behandler søknader om avkjørsel. Vi anbefaler at du har søkt og fått avkjørselstillatelse før du sender inn delesøknaden.   

Les mer om hvordan du søker om avkjørsel her. Har du spørsmål til søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt vei og park på telefon 02178 eller via e-post, postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Følgebrev med redegjørelse for:  

 • Størrelse på både ny og gjenværende tomt. 
 • Grad av utnytting på både ny og gjenværende tomt.
 • Tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
 • Dersom ny tomt og gjenværende tomt ligger i et område med mulighet for kvikkleire, kreves det en geoteknisk vurdering og rapport fra fagkyndig for begge tomtene. Om det er fare for kvikkleire, så står det i områdeanalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Dersom ny tomt og gjenværende tomt er utsatt for flom må dokumentasjon på hvordan hensynet til flom er ivaretatt for begge tomtene sendes inn. Om det er fare for flom, så står det i områdeanalysen som fulgte med situasjonskart.
 • Dersom ny og gjenværende tomt er utsatt for støy må rapport fra støykonsulent legges ved søknaden. Rapporten må dokumentere at ny og gjenværende tomt får store nok uteoppholdsareal som oppfyller kravene i kommuneplanen og/eller reguleringsplan. Dersom ny eller gjenværende tomt ligger i rød hensynssone for støy, iht. kommuneplanbestemmelsen § 21.1, er det ikke tillatt å dele tomten. Dersom tomten er innenfor en støysone, så står det i områdeanalysen og/eller plananalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Erklæringer eller avtaler om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, dersom adkomstvei samt vann- og avløpsledninger går over andre eiendommer. 
 • Erklæringer om at gjenværende tomt gir ny tomt rett til vei, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold. 
 • Eventuelle dispensasjonssøknader fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller plan- og bygningsloven. 
 • Eventuelle nabomerknader og svar til merknadene.
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter. 
 • Hvis det er tinglyst noen urådigheter i grunnboka på eiendommen, må den som er rettighetshaver samtykke til delingen og eventuelle avtaler (erklæringer) om adkomst og vann- og avløpsledninger.   

Erklæringer/avtaler 

Hvis du ønsker å bruke vårt eksempel på en avtale, finner du den her:
Eksempelavtale vei, vann og avløp
Eksempelavtale avstandserklæring    

Husk å fjerne teksten som ikke er relevant for din sak.   

Hvor sender du søknaden? 

Hvis søknaden inneholder nye avtaler (erklæringer), samtykker eller fullmakter, må du sende søknaden med vedlegg på papir i posten til:   

Nordre Follo kommune 
Geodata og oppmåling 
Postboks 3010 
1402 Ski   

Søknader uten slike vedlegg foretrekker vi at du sender oss elektronisk her (logg inn med elektronisk ID).

Hvor lang tid tar det?

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Hva skjer videre?

Hvis delesøknaden blir godkjent, starter vi arbeidet med oppmåling av ny eiendom når eventuelle vilkår i tillatelsen er oppfylt.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier og naboer til ny eiendom mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og påviser og merker nye grenser. Etter oppmålingsforretningen sender vi melding om tinglysing av eiendommen til Kartverket.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrer kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Når eiendommen er tinglyst, skriver vi ut matrikkelbrev for ny og gjenværende eiendom som vi sender til den som er eier.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178