Deling av eiendom

Kort fortalt

 • Hvis du ønsker å dele eiendommen din i to eller flere eiendommer, må du søke kommunen om tillatelse.
 • Du må betale gebyr for behandling av delingssøknaden og for oppmåling av eiendommen.
 • Hvis du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å dele en eiendom og skrive søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på delesøknader. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Hva er deling av eiendom?

Deling av eiendom er når du får

 • opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • målt opp og merket den nye eiendommen med offentlige grensemerker.
 • den nye eiendommen og grensene registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og tinglyst.
 • tilsendt matrikkelbrev.

Deling av landbrukseiendom

Deling av arealer på landbrukseiendommer krever delingstillatelse både etter plan- og bygningsloven og jordloven.  

Det er Follo landbrukskontor som behandler saker etter jordloven. Søknad om deling skal sendes til kommunen, og så vil vi sende den over til Follo landbrukskontor for behandling etter jordloven. For mer informasjon se Follo landbrukskontors nettsider.  

Hvis eiendommen ligger innenfor markagrensen vil den omfattes av markaloven. I henhold til markaloven § 5 er bygge- og anleggstiltak, herunder opprettelse og endring av eiendom, forbudt.  

I gjeldende kommuneplan § 19-2 er opprettelse av ny grunneiendom eller arealoverføring ikke tillatt i områder regulert til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsområde).

Hvor mye koster det?

Søknad om deling er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Hvem kan søke om deling?

De som eier tomten, kan søke om deling. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke hvis de har fullmakt fra eier.

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling.

Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte på Kartverkets nettsider:

Kartverket – tinglyse eierskifte

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattesten.

Før du søker

Undersøk om delingen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Du kan finne reguleringsplaner for din eiendom på denne siden:

Se kart og reguleringsplaner

Hvis eiendommen din i kommuneplanen ligger innenfor hensynssoner for støy, kvikkleire eller flom, må du som regel legge ved en rapport fra fagkyndig konsulent når du søker.

Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, må du søke dispensasjon. Dispensasjon krever en begrunnet søknad.

Les mer om dispensasjon på denne siden:

Dispensasjon

Søknad om dispensasjon er gebyrbelagt.

I større og kompliserte saker kan det være behov for forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte om bygge- og delesøknader for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, og tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

En forhåndskonferanse er gebyrbelagt.

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller på telefon.

Slik søker du

Bestill situasjonskartpakke

Situasjonskartpakken kjøper du på e-torget.

Situasjonskartpakken har situasjonskart, planopplysinger og områdeanalyse. Rapportene har opplysninger om forhold som er relevante for din eiendom. Når du sender inn situasjonskartet sammen med søknaden, må du også legge ved rapportene om planopplysningene og områdeanalysen.

Varsle naboene

Du kan kjøpe og sende elektronisk nabovarsel på e-torget.
Du kan også kjøpe skjema for nabovarsel (pdf) på e-torget.

Det elektroniske nabovarselet sendes direkte til naboens innboks hos Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.

Nordre Follo e-torg

Fyll ut søknadsskjema 

Du må sende inn to søknadsskjemaer. Et skjema for søknad om deling og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Vi oppfordrer profesjonelle søkere til å bruke en digital søknadsløsning. Disse finner du på dibk.no

Dokumentene som skal sendes til tinglysing, slik som avtaler, samtykker og fullmakter, må i tillegg sendes til oss i original, på papir. Hjemmelshaver(ne) må hvis det er noen andre som sender inn søknaden.

Søknaden må inneholde disse vedleggene

Situasjonskart med planopplysninger og områdeanalyse

Tegn inn på situasjonskartet ønsket grense og mulig plassering av ny bebyggelse. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater.

For ny og gjenværende tomt må du tegne inn 

 • uteoppholdsarealer (oppgi størrelse på uteoppholdsareal)
 • avkjørselspunkt
 • adkomstvei
 • vann- og avløpsledninger
 • parkering og snuplass på egen tomt

Gjenpart med kvittering for nabovarsel 

Alle relevante punkter må være utfylt. Hvis det er naboprotester, må du legge ved naboprotestene og svaret du har sendt til naboen.   

Avkjørselstillatelse 

Gjelder søknaden deling av en ubebygd tomt, må du søke om ny avkjørsel eller utvidet bruk av en eksisterende avkjørsel. 

Det er virksomhet Vei og park i kommunen som behandler søknader om avkjørsel. Vi anbefaler at du har søkt og fått avkjørselstillatelse før du sender inn delesøknaden.   

Les mer om hvordan du søker om avkjørsel her.

Har du spørsmål til søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt vei og park på telefon 02178 eller via e-post, postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Følgebrev med redegjørelse for:  

 • Størrelse på både ny og gjenværende tomt. 
 • Grad av utnytting på både ny og gjenværende tomt.
 • Tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
 • Hvis ny tomt og gjenværende tomt ligger i et område med mulighet for kvikkleire, kreves det en geoteknisk vurdering og rapport fra fagkyndig for begge tomtene. Om det er fare for kvikkleire, så står det i områdeanalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Hvis ny tomt og gjenværende tomt er utsatt for flom må dokumentasjon på hvordan hensynet til flom er ivaretatt for begge tomtene sendes inn. Om det er fare for flom, så står det i områdeanalysen som fulgte med situasjonskart.
 • Hvis ny og gjenværende tomt er utsatt for støy må rapport fra støykonsulent legges ved søknaden. Rapporten må dokumentere at ny og gjenværende tomt får store nok uteoppholdsareal som oppfyller kravene i kommuneplanen og/eller reguleringsplan. Hvis ny eller gjenværende tomt ligger i rød hensynssone for støy, iht. kommuneplanbestemmelsen § 21.1, er det ikke tillatt å dele tomten. Hvis tomten er innenfor en støysone, så står det i områdeanalysen og/eller plananalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Erklæringer eller avtaler om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, Hvis adkomstvei og vann- og avløpsledninger går over andre eiendommer. 
 • Erklæringer om at gjenværende tomt gir ny tomt rett til vei, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold. 
 • Eventuelle dispensasjonssøknader fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller plan- og bygningsloven. 
 • Eventuelle nabomerknader og svar til merknadene.
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter. 
 • Hvis det er tinglyst noen urådigheter i grunnboka på eiendommen, må den som er rettighetshaver samtykke til delingen og eventuelle avtaler (erklæringer) om adkomst og vann- og avløpsledninger.   

Erklæringer/avtaler 

Hvis du ønsker å bruke vårt eksempel på en avtale, finner du den her:
Eksempelavtale vei, vann og avløp (pdf)
Eksempelavtale vei, vann og avløp (docx)
Eksempelavtale avstandserklæring

Husk å fjerne teksten som ikke er relevant for din sak.   

Hvor sender du søknaden? 

Hvis søknaden inneholder nye avtaler (erklæringer), og samtykker eller fullmakter, må du sende søknaden med vedlegg på papir i posten til:   

Nordre Follo kommune 
Geodata og oppmåling 
Postboks 3010 
1402 Ski   

Søknader uten slike vedlegg foretrekker vi at du sender oss elektronisk her (logg inn med elektronisk ID).

Hvor lang tid tar det?

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning.

Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Hva skjer videre?

Hvis delesøknaden blir godkjent, starter vi arbeidet med oppmåling av ny eiendom når eventuelle vilkår i tillatelsen er oppfylt.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier og naboer til ny eiendom mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og påviser og merker nye grenser.

Etter oppmålingsforretningen sender vi melding om tinglysing av eiendommen til Kartverket.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Når eiendommen er tinglyst, skriver vi ut matrikkelbrev for ny og gjenværende eiendom som vi sender til den som er eier.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178