Avkjørsel til/fra offentlig vei

Kort fortalt

  • Skal du opprette ny eller endre avkjørsel til/fra kommunal vei, må du søke virksomhet vei og park i kommunen om tillatelse. 
  • Du kan søke om avkjørsel elektronisk på Statens vegvesens nettsider.

Er tiltaket en del av byggesøknad/delesak, behandler vei og park søknaden parallelt med byggesaken/delesaken.

All dokumentasjon som kreves under skal sendes til kommunen i forbindelse med delesak/byggesak, og det skal fattes vedtak om tillatelse til etablering/bruksutvidelse av avkjørsel.

Hvis avkjørslene ikke er en del av en byggesak/delesak, sendes søknad med vedlegg til virksomhet vei og park på epost postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Alle avkjørsler skal opparbeides etter kriteriene i veinorm for Nordre Follo kommune.

Behandlingstid

Vedtak fattes normalt innen to uker fra all dokumentasjon er mottatt. (OBS! Egne tidsfrister for byggesaker.)

Vedlegg/dokumentasjon

Med søknaden må det legges ved et målsatt kart i målestokk 1:500 som skal vise:  

  • Hvor avkjørselen skal være
  • Bredde på avkjørsel
  • Frisikt-tegning
  • Plassering av renovasjonsbeholdere som ikke skal hindre frisiktsone   
  • Legg også ved annen informasjon som kan være relevant for søknaden

Slår frisiktsonen over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eier av eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt.

Spesielt for delesaker

I delesaker skal avkjørsel fra offentlig veg godkjennes av virksomhet vei og park i form av et vedtak. Det må sendes inn søknad om etablering/bruksutvidelse av avkjørsel med et målsatt situasjonskart som skal inneholde de punktene som er beskrevet under vedlegg/dokumentasjon.  

Gjennomføring

Avkjørselen skal opparbeides i tråd med kommunens veinorm. Når tiltaket er ferdig skal det sendes inn dokumentasjon på at tiltaket er utført etter veimyndighetens krav. Tiltaket skal ikke tas i bruk før all dokumentasjon er sendt og godkjent av veimyndighetene.

OBS! Tillatelsen gjelder kun opparbeidelse av avkjørsel fra offentlig veggrunn og fram til eiendomsgrensen.

Kontakt

Har du spørsmål om søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt oss på telefon 02178 eller via e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no

Gebyr

Fra 1. januar 2020 er det vedtatt egen gebyrsats på kr. 4 000 (Nordre Follo kommune) for behandling av søknad om ny/endret/utvidet avkjørsel. Dette gjelder for enkeltsøknader som sendes direkte til vei og park og søknader som kommer sammen med delesaker/byggesøknader.

Lover