Avkjørsel til/fra offentlig vei

Kort fortalt

  • Hvis du skal opprette ny eller endre avkjørsel til/fra kommunal vei, må du søke om tillatelse. 
  • Du kan søke om avkjørsel elektronisk på nettsidene til Statens vegvesen.

I forbindelse med delesak/byggesak skal det fattes vedtak om tillatelse til etablering/bruksutvidelse av avkjørsel. Du må sende inn all dokumentasjon nevnt under.

Hvis du skal dele en ubebygd tomt, anbefaler vi at du har søkt og fått avkjørselstillatelse før du sender inn delesøknaden. 

Du kan søke om avkjørsel elektronisk på nettsidene til Statens vegvesen. Alle avkjørsler skal opparbeides etter kriteriene i veinorm for Nordre Follo kommune.

Behandlingstid

Vedtak fattes normalt innen to uker fra all dokumentasjon er mottatt. (OBS! Egne tidsfrister for byggesaker.)

Vedlegg/dokumentasjon

Med søknaden må det legges ved et målsatt kart i målestokk 1:500 som skal vise:  

  • Hvor avkjørselen skal være
  • Bredde på avkjørsel
  • Frisikt-tegning
  • Plassering av renovasjonsbeholdere som ikke skal hindre frisiktsone   
  • Legg også ved annen informasjon som kan være relevant for søknaden

Slår frisiktsonen over naboeiendommen, må det legges ved samtykke fra eier av eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt.

Gjennomføring

Avkjørselen skal opparbeides i tråd med kommunens veinorm. Når tiltaket er ferdig skal det sendes inn dokumentasjon på at tiltaket er utført etter veimyndighetens krav. Tiltaket skal ikke tas i bruk før all dokumentasjon er sendt og godkjent av veimyndighetene.

OBS! Tillatelsen gjelder kun opparbeidelse av avkjørsel fra offentlig veggrunn og fram til eiendomsgrensen.

Kontakt

Har du spørsmål om søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt oss på telefon 02178 eller e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Gebyr

Fra 1. januar 2024 er gebyrsats på 4 560 kr (Nordre Follo kommune) for behandling av søknad om ny, endret eller utvidet avkjørsel.

Dette gjelder for enkeltsøknader som sendes direkte til vei og park, og søknader som kommer sammen med delesaker/byggesøknader. Faktura for behandlingsgebyret sendes til avsender av søknaden.

Lover