Ski som satsningsområde

Ski er utpekt til hovedsete i Follo. Utviklingen av byen er derfor et viktig og prioritert satsningsområde.

Illustrasjon: Nordre Follo kommune

Hvorfor Ski?

Ski er en av seks regionale byer rundt Oslo. I regional plan for Oslo og Akershus er Ski utpekt som hovedsete i Follo.

Follobanen, som har endestopp i  Ski, er en av Norges største samferdselsprosjekter i nyere tid. Dette har gjort Ski til et nasjonalt satsningsområde.

Med flere og raskere tog til og fra Oslo, blir Follo et enda mer attraktivt område å bo og jobbe i. Da må vi imøtekomme de forventningene som er til byen og området vårt.

Ski er derfor et viktig og prioritert satsningsområde for Nordre Follo kommune. 

Hvordan satser vi?

Ved å bygge og utvikle Ski på riktig måte, kan vi tilrettelegge for flere, gode boliger og arbeidsplasser. Det vil gi en mer bærekraftig utvikling av byen.

Dette får vi til ved å

 • plassere nye boliger nær kollektivknutepunktene
 • bygge gode gang- og sykkelveier slik at vi kan bruke beina og sykle i stedet for å kjøre bil
 • ha arbeidsplasser i nærheten av der vi bor
 • beholde dyrkbar og udyrket mark for å ha mest mulig grønne omgivelser
 • øke kultur- og fritidstilbudet

Både offentlige og private utbyggere skal bidra til å oppgradere og utvikle Ski sentrum.

Utviklingen skal være bærekraftig

For å få en bærekraftig utvikling, skal vi

 • bygge ut gater, gang- og sykkelveier, torg og parker samtidig som boligene bygges
 • planlegge og bygge byrom, parker og torg med lavest mulig CO2-utslipp
 • ha en plan som er teknisk og økonomisk gjennomførbar
 • samarbeide med innbyggere, utbyggere og næringsliv

Fossilfri anleggsplass

På torget og i gågata skal det meste av steiner og heller demonteres og lagres til videre gjenbruk.

Anleggsplassen skal også være fossilfri. Det betyr at vi her bruker elektriske maskiner (gravemaskiner, hjullaster og kraner) og utslippsfri massetransport til og fra byggeplassen.

Hva skal utviklingen oppnå?

Vi ønsker at byutviklingen skal gi oss en

 • variert befolkningssammensetning
 • rett sammensetning av næring som skaper aktivitet i sentrum
 • god kapasitet på skole, barnehage og i omsorgstjenester
 • kvalitet på det som bygges
 • nærhet til tjenester, fritidsaktiviteter og kultur (11 minutters byen)

Rekkefølgen på utbyggingen

Vi jobber med flere prosjekter samtidig i Ski sentrum. Prosjektene er avhengig av og påvirker hverandre, og må sees i sammenheng.

Derfor er det viktig at beslutninger og vedtak som gjøres for hvert enkelt prosjekt, er godt koordinert og kommer i riktig rekkefølge.

Skal grave kun en gang

For å redusere belastningen på innbyggere og brukere av Ski sentrum, har vi et mål om å grave kun en gang. Noe utbygging blir gjort i samme tidsperiode, slik at vi fordeler kostnader over tid.

Det kan likevel skje endringer i markedet og i verden ellers som gjør at vi er nødt til å endre på rekkefølgen. Økte priser eller at en utbygger går konkurs kan føre til at et prosjekt ikke lar seg gjennomføre.

Hva som utvikles og når kan derfor være litt uforutsigbart. Fylkeskommunens skrinlegging av den nye videregående skolen i Ski er et eksempel på dette.

Kostnader

Det er utarbeidet en totalkalkyle og et budsjett som gir en oversikt over hva det koster å bygge eller ruste opp dagens eller planlagte nye gater, torg og byrom.

Kostnaden vil bli høy, men den skal fordeles over 20-25 år, og kommunen vil motta bidrag fra utbyggerne i Ski sentrum gjennom utbyggingsavtaler og realiseringsavtaler.

Ski som levende by under utbyggingen

Ski sentrum skal være en levende by samtidig som utbyggingen pågår. Det betyr at det skal være godt å bo, leve og drive næring i Ski sentrum mens vi bygger. ​

Vi forsøker derfor å legge til rette for et mer aktivt sentrum, og har blant annet

 • arrangert markedsdager på torget og i Parkaksen, og byfest da Follobanen åpnet
 • hengt opp hengekøyer
 • satt ut møbler og spill på torget
 • fått gatekunst i bybildet
 • pyntet Parkaksen med vimpler og lysslynger

Kontakt oss gjerne om du ønsker å samarbeide om ett prosjekt som skaper liv i Ski sentrum​​.

Vil du bruke torget i Ski?

Alle som vil kan låne gratis torgplass.

Hvis du skal arrangere noe, kan du også legge dette inn i aktivitetskalenderen.

Skal du lage et større arrangement på torget? Se vår arrangementguide​ for hva du må huske på!

Følg med på arrangementer

Vi arrangerer flere workshops, informasjonsmøter og samarbeidsmøter med innbyggere, utbyggere og andre som ønsker å bidra eller vite mer om utviklingen i Ski.

Se for eksempel presentasjoner fra tidligere møter om hva vi nå kan gjøre med Rådhustomta

Hva har vi gjort for å informere og inkludere innbyggerne?

Drivhus med ønsketre

I 2017 ble det satt opp et drivhus i Ski sentrum, med et ønsketre innvendig. Her kunne innbyggerne henge opp ønsker og innspill til hva de vil ha på torget og i sentrum.

Forslagene som kom inn var blant annet

 • mer grønt og vann
 • markedsdager
 • skøytebane
 • treningspark
 • bort med bilene
 • flere hengekøyer

Drivhuset med ønsketreet var et tiltak for å fange opp hva folk ønsker seg i sentrum og for få folk med inn i byutviklingen.

Prosjektet Parking Day

I 2016 ble halve parkeringsplassen på Nedre torg i Ski omgjort til en grønn oase. Parkeringsplassen fikk ulike installasjoner inspirert av syv forskjellige historiske hager.

Med Parking Day ville vi vise kommunens fremtidsplaner for torget og hva som kan gjøres med parkeringsplassen.

Installasjonene skulle vise hvordan en ellers så grå og trist parkeringsplass kan ha et potensial til å bli et grønt og frodig område.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med 

Solveig Helmers Wettergreen 
Tone Aurlien Karlsen

Sist endret: 03.06.2024