Satelittbilde av Fløysbonn skole og omgivelsene rundt

Fløysbonn ungdomsskole detaljregulering

Nordre Follo kommune holder på å lage detaljreguleringsplan for Fløysbonn ungdomsskole. Plankonsulent er Arkitema AS.

Prosessen hittil

Avdeling for byggeprosjekt hadde oppstartsmøte med kommunens planavdeling 22.05.2023. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».  

Etter oppstartsmøtet varslet Arkitema AS oppstart av planarbeid. I forbindelse med varsel om oppstart kom det 8 innspill.

Disse kan du lese på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering og utvidelse av Fløysbonn ungdomsskole.

Fløysbonn ungdomsskole skal utvides fra fem paralleller med cirka 300 elever til å ha kapasitet til seks til ni paralleller. Planarbeidet vil synliggjøre en mulig etappevis utbygging av skolen.

Som en del av dette vil også større og oppgraderte uteoppholdsarealer bli vurdert. Planen vil også vurdere ulike løsninger for adkomster, parkering og varelevering.

Det smale arealet i nord tas med for å sikre tilstrekkelig arealer til etablering av ishockeybane.

Se planområdet

Saksdokumenter

Alle dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart og pågående planarbeid ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanene «Planbehandlinger» og «Saksdokumenter». 

Videre saksgang

Forslagsstiller går nå igjennom alle innspillene som kom i forbindelse med varsel om oppstart og skal vurdere om og hvordan innspillene skal tas med videre i planarbeidet.

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag.

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer.

Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring, vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring.

I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon

Simon Friis Mortensen fra Arkitema AS kan nås på sifm@arkitema.com eller 45 18 30 31. Han kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.

Sist endret: 24.05.2024