Vannkvalitet

Kort fortalt

Vi tester:

  • drikkevannet ukentlig
  • badevannet på de kommunale badeplassene gjennom hele sommersesongen
  • innholdet av cyanobakterier, og en gift de ofte produserer, i Kolbotnvannet i sommersesongen

Drikkevannskvalitet

Vi tar ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet i Nordre Follo kommune. Du skal få varsel hvis vannet kan medføre helsemessig risiko, eller når det er vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Oppegård vannbehandlingsanlegg tar daglig vannprøve for både mikrobiologiske og kjemiske parameter. I tillegg tar vannverket ekstra prøver ved behov. Disse prøvene blir analysert av akkreditert laboratorium.

Vannet tilfredsstiller de strengeste kravene i Drikkevannsforskriften.

Analyserapporter 2024

Drikkevannsrapport uke 7 i gamle Ski.pdf

Drikkevannsrapport uke 7 i gamle Oppegård.pdf

I uke 7 hadde vi tre avvik i området som tidligere het Oppegård. Ingen av disse tre avvikene medfører kokevarsel, men følges opp for å sikre tilfredsstillende kvalitet.

Badevannskvalitet

Vannprøvene blir kun tatt i sommersesongen. 
Resultatene blir publisert her.

Kommunen tar prøver av vannet på badeplassene vi drifter, som er

  • Bråtetjern
  • Gjersenga
  • Kloppa
  • Midtsjøvann
  • Tussetjern
  • Vientjern

Vannkvaliteten blir vurdert som god, mindre god eller ikke akseptabel. Dette er i henhold til retningslinjer fra FHI.

Om prøveresultatene

Alle prøveresultater viser et øyeblikksbilde på vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Mye nedbør øker tilrenningen til badevannet, noe som kan gjøre det mer grumsete og mindre tiltalende.

Du bør derfor vurdere tilstanden på badevannet ut fra helhetsinntrykket.

Mye regn kan gi dårligere kvalitet

Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare.

Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet.

Vær obs ved høye vanntemperaturer

Ved høye vanntemperaturer, kan det være fare for vibrioinfeksjon hvis du bader i sjøen med åpne sår. Innbyggere fra Nordre Follo som bader på strendene Ingierstrand, Bekkensten og Bestemorstranda bør være obs på dette.

Eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan få alvorlig helseforløp ved smitte av denne bakterien. Varmere klima og lavere saltinnhold i vannet kan øke forekomsten av bakterien.

Informasjon fra FHI: Bakterier i sjøvann kan gi infeksjoner

Svømmekløe/utslett etter bading 

Ved vanntemperaturer over 20°C i ferskvann øker faren for svømmekløe. Unngå å bade med åpne sår, og tørk deg godt med håndkle rett etter badet. Les mer om svømmekløe på FHI.no.

PURA

Nordre Follo kommune er en av kommunene i PURA. Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som følge av EUs vanndirektiv.

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.

Mye av informasjon om vannkvaliteten i Nordre Follo kommune ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.

Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no.

Les mer om hvordan vi forvalter vannet i Nordre Follo kommune.

Kolbotnvannet

Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som offentlig badeplass på grunn av at vannet inneholder cyanobakterier. Disse produserer ofte en gift som er forbundet med en viss helserisiko.

På grunn av cyanobakteriene vil vi ikke anbefale noen å bade i Kolbotnvannet.

I sommersesongen tar kommunen vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet hver måned for å måle innhold av cyanobakterier og giften de ofte produserer, som heter microcystin.

Vannprøver vi tar i Kolbotnvannet blir bare analysert for cyanobakterier, og er ikke en tilrettelegging for bading.

Resultat av vannprøver:

Det ble sist tatt prøve i Kolbotnvannet 12. september 2023. Konsentrasjonene av microcystin både i overflaten og på 3-5 meters dyp lå da over grensen for drikkevann på 1 µg/l, men under grensen for badevann på 10 µg/l.

Barn og dyr som kan komme til å drikke av vannet må ikke bade i Kolbotnvannet.

Kolbotnvannet 0-5 meter: 3,1 µg/l microcystin
Kolbotnvannet 3-5 meter: 2,3 µg/l microcystin

Kontakt oss

Tlf 02178 (kl. 08-15)

Vakttelefon: 64 87 85 94 (kl. 15-08, helger og helligdager)

postmottak@nordrefollo.kommune.no