Utslippet ved Fugleåsen politianmeldes

Kommunen har valgt å politianmelde forurenser som står ansvarlig for utslippet av fyringsolje ved Fugleåsen.
En lense som er lagt ut i Gjersjøen for å forhindre dieselavrenning

Utslippet skjedde i slutten av januar. Brannvesenet hadde ansvaret for utslippet i den akutte fasen. Det ble lagt ut flere lenser. Foto: Follo brannvesen

Utslippet skjedde i slutten av januar, og det er anslått at det har lekket rundt 13000 liter fyringsolje ut i naturen. Årsaken til utslippet var et feilmontert overfyllingsvern på en nedgravd oljetank fra fjernvarmeleverandøren Bio Energy AS.

Sølet nådde Tussetjern, Slorene og Gjersjøen og det ble lagt ut lenser flere steder og brukt sugebil for å trekke opp fyringsolje fra vann. Follo brannvesen hadde ansvaret for håndteringen i den akutte fasen i tett samarbeid med kommunen. Statsforvalter og Kystverket var også involvert.

Det ble raskt klart at dette handlet om et stort utslipp, men det tok tid å identifisere hvor utslippet med sikkerhet kom fra. Etter flere prøver og i tett samarbeid med Bio Energy selv, ble det klart at fjernvarmeleverandøren var kilden.  

 

Brudd på forurensningsloven

- Vi har hele veien hatt et godt samarbeid med Bio Energy AS. Basert på den mottatte dokumentasjonen og opplysninger i saken mener vi at firmaet Bio Energy AS ikke har gjort nødvendige tiltak for å hindre forurensning fra fyringsanlegget. Størrelsen på utslippet og de miljøkonsekvenser det gir er også medvirkende til at vi ser det nødvendig å anmelde forholdet, sier fungerende leder for klima og miljø i Nordre Follo kommune, Helge Klevengen.

Kommunen anmelder firmaet for brudd på forurensningsloven § 7. (plikt til å unngå forurensning) som fastslår at «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Stort utslipp og lang tid å rydde opp

Forurenser har nå selv ansvaret for oppryddingen, og har engasjert fagkyndige firmaer for jobben. - Det er Kystverket som er forurensningsmyndighet og som forurenser nå rapporterer til, men vi har tett dialog med alle involverte i saken. Utslippet berører verdifulle naturområder med uvanlig rikt fugleliv og er et viktig hekke- og trekkområde for våtmarksfugler. Det er vanskelig å tallfeste konsekvenser for dyreliv og miljø, men dette er et stort og omfattende utslipp som vi ser veldig alvorlig på og som det vil ta lang tid å rense opp, sier Klevengen.  

Sist endret: 19.03.2024