Vann, avløp og overvann i reguleringssaker

Kort fortalt

Rammeplan for vann, avløp og overvann

I henhold til Nordre Follos kommuneplan 2019-2030 arealdelen skal det utarbeides helhetlig dokumentasjon for vann og avløp inkl. overvann og flom i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner.

Dokumentasjonen leveres i form av rammeplan for vann, avløp og overvann.  

Rammeplanen skal vise prinsippløsning for vann, avløp, overvanns- og flomhåndtering.

Planen skal

  • avdekke utfordringer
  • foreslå nødvendige tiltak
  • komme med bestemmelser, rekkefølgebestemmelser eller formål i plankartet

For detaljert informasjon om utforming av rammeplan for vann, avløp og overvann se kommunens krav til rammeplan. For overvannshåndtering finnes en egen overvannsveileder.  

VA-rammeplan må være omforent med virksomhet Vann og avløp før reguleringsplanen kan sendes til 1. gangsbehandling. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging. 

For reguleringsplaner som kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, stilles det i tillegg et særskilt krav til konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2.   

Overvann og flom forårsaker store skader hvert år. I områder hvor det er risiko for skader som følge av overvann og flom (inklusive urban flom), skal dette vurderes i ROS-analysen.    

ROS-analysen skal bygge på tilgjengelig kunnskap og legge til rette for ny kunnskap.

Det skal foreligge kunnskap om

  • selve arealet
  • arealet er egnet for utbyggingsformålet
  • utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og sårbarhetsforhold   

DSB-veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging  

Arealformål og hensynssoner for overvannshåndtering og flom

Anlegg for overvannshåndtering bør avsettes som arealformål i arealplankartet.

For anlegg under bakken, benyttes arealformålet «trasè for nærmere angitt teknisk infrastruktur», jf. pbl. § 12-5, nr. 2.

For anlegg over bakken, benyttes arealformålet «grøntstruktur», jf. pbl. § 12-5, nr. 3. 

I tillegg bør det avsettes hensynssoner for områder utsatt for flom eller for skader fra overvann.  

NVE-veileder: Veileder for overvannshåndtering i arealplaner

Drifts- og vedlikeholdsplaner

I reguleringsbestemmelsene skal det stilles krav til at drifts- og vedlikeholdsplan(er) for overvannsstruktur og -anlegg skal foreligge innen ferdigstillelse jfr. pbl. § 12.7 nr. 9.    

Liste over planer og reglementer relevante for vann og avløp

nettsidene til Vann og avløp finner du relevant regelverk og veiledere som kommuneplanen, hovedplan for vann og avløp, VA-norm og overvannsveileder.

Kontaktinformasjon

Telefon: 02178

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no