Arealoverføring

Kort fortalt

 • Arealoverføring er overføring av større arealer mellom to eiendommer.
 • Etter at vi har fattet positivt vedtak, vil vi måle opp arealet ved en oppmålingsforretning.
 • Du må betale gebyr for saksbehandlingen og for oppmåling av arealet som overføres.
 • Hvis du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å arealoverføre mellom eiendommer og skrive søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på søknader om arealoverføring. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Hva er arealoverføring?

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5 prosent av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Hvis du bare skal overføre et lite areal, ber du om grensejustering:

Grensejustering

Arealoverføring av landbrukseiendom

Deling av arealer på landbrukseiendommer krever delingstillatelse både etter plan- og bygningsloven og jordloven.  

Det er Follo landbrukskontor som behandler saker etter jordloven. Søknad om deling skal sendes til kommunen, og så vil vi sende den over til Follo landbrukskontor for behandling etter jordloven. For mer informasjon se Follo landbrukskontors nettsider.  

Hvis eiendommen ligger innenfor markagrensen vil den omfattes av markaloven. I henhold til markaloven § 5 er bygge- og anleggstiltak, herunder opprettelse og endring av eiendom, forbudt.  

I gjeldende kommuneplan § 19-2 er opprettelse av ny grunneiendom eller arealoverføring ikke tillatt i områder regulert til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsområde).

Hvor mye koster det?

Søknad om arealoverføring er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Hvem kan søke om arealoverføring?

Den som eier eiendommen kan søke om deling. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke hvis de har fullmakt fra eier.

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om arealoverføring.

Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte her:

Tinglyse eierskifte – Kartverket

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattesten.

Før du søker

Undersøk om arealoverføringen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Hvis eiendommen din i kommuneplanen ligger innenfor hensynssoner for støy, kvikkleire eller flom, må du som regel legge en rapport fra fagkyndig konsulent ved søknaden.

Hvis søknaden din er i strid med reguleringsplan eller reguleringsbestemmelser, må du sende inn søknad om dispensasjon eller søknad om mindre endring av gjeldende reguleringsplan til virksomhet byutvikling og arealplanlegging. Søknad om mindre endring er gebyrbelagt.

I større og kompliserte saker kan det være behov for forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte om bygge- og delesøknader for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, og tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

En forhåndskonferanse er gebyrbelagt.

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller på telefon.

Slik søker du

Bestill situasjonskartpakke

Situasjonskartpakken kjøper du på e-torget.

Situasjonskartpakken har situasjonskart, planopplysinger og områdeanalyse. Rapportene har opplysninger om forhold som er relevante for din eiendom. Når du sender inn situasjonskartet sammen med søknaden, må du også legge ved rapportene om planopplysningene og områdeanalysen.

Varsle naboene

Du kan kjøpe og sende elektronisk nabovarsel på e-torget.
Du kan også kjøpe skjema for nabovarsel (pdf) på e-torget.

Det elektroniske nabovarselet sendes direkte til naboens innboks hos Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.

Nordre Follo e-torg

Fyll ut søknadsskjema 

Du må sende inn to søknadsskjema. Et skjema for søknad om arealoverføring og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Vi oppfordrer profesjonelle søkere til å bruke en digital søknadsløsning. Disse finner du på dibk.no.

Dokumentene som skal sendes til tinglysing, slik som avtaler, samtykker og fullmakter, må i tillegg sendes til oss i original, på papir. Hjemmelshaver(ne) må samtykke hvis det er noen andre som sender inn søknaden.

Søknaden må ha disse vedleggene: 

Situasjonskart med planopplysninger og områdeanalyse

Tegn inn på situasjonskartet ønsket grense og mulig plassering av ny bebyggelse. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater. For ny og gjenværende tomt må du tegne inn uteoppholdsarealer (oppgi størrelse på uteoppholdsareal), avkjørselspunkt, adkomstvei, vann- og avløpsledninger, og parkering og snuplass på egen tomt. 

Gjenpart med kvittering for nabovarsel 

Alle relevante punkter må være utfylt. Hvis det er naboprotester, må du legge ved naboprotestene og svaret du har sendt til naboen. 

Avkjørselstillatelse 

Hvis eksisterende avkjørsler blir endret som følge av arealoverføringen, må du søke om ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det er virksomhet vei og park i kommunen som behandler søknader om avkjørsel. Vi anbefaler at du har søkt og fått avkjørselstillatelse før du sender inn søknaden om arealoverføring.   

Les mer om hvordan du søker om avkjørsel her.

Har du spørsmål til søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt vei og park på telefon 02178 eller via e-post, postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Følgebrev med redegjørelse for:

 • Størrelsen på alle eiendommene involvert i arealoverføringen, etter at arealoverføringen er gjennomført. 
 • Grad av utnytting på eiendommen som mister areal.

Der det er relevant, redegjørelse for:

 • Tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
 • Om kommuneplanen viser at eiendommene som er involvert i arealoverføringen ligger i et område med mulig for kvikkleire (H310_1), må du sende inn en geoteknisk vurdering og rapport fra fagkyndig, Rapporten må omhandle begge eiendommene. Dokumentasjonen skal være i henhold til krav i pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3 med veiledning, herunder NVEs veileder 1/2019. Du ser om eiendommene ligger i et slikt område i plananalysen som fulgte med situasjonskartet. Se kommuneplanen § 22.3.
 • Hvis kommuneplanen viser at eiendommene som er involvert i arealoverføringen ligger i et område med mulighet for flom (H320_1 og H320_2), må du dokumentere hvordan flomhensynet er ivaretatt i henhold til kommuneplanen § 22.1. Du ser om eiendommene ligger i et slikt område i plananalysen som fulgte med situasjonskartet. Se kommuneplanen § 22.1.
 • Hvis den nye eiendomsgrensen blir liggende nærmere eksisterende bebyggelse enn det plan- og bygningsloven åpner for, må du sende inn erklæring om redusert avstand til nabogrense.
 • Hvis eiendommene er utsatt for støy må du dokumentere at eiendommene får store nok uteoppholdsareal som oppfyller kravene i kommuneplanen og/eller reguleringsplanen. Du ser i plananalysen om eiendommen er berørt av en støysone (H210 eller H220). Se kommuneplanen § 21. Hvis eiendommene ligger i rød hensynssone for støy, iht. kommuneplanbestemmelsen § 21.1, er det ikke tillatt med arealoverføring. Hvis tomten er innenfor en støysone, så står det i områdeanalysen og/eller plananalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Erklæringer eller avtaler om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, hvis disse blir liggende på annen eiendom etter arealoverføringen. 
 • Eventuelle dispensasjonssøknader fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller plan- og bygningsloven. 
 • Eventuelle nabomerknader og svar til merknadene.
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter. 
 • Hvis det er tinglyst noen urådigheter i grunnboka på eiendommene, må den som er rettighetshaver samtykke til arealoverføringen og til tinglysing av eventuelle avtaler (erklæringer) om adkomst og vann- og avløpsledninger. 

Egenerklæring om arealoverføring

Hvis arealoverføringen skal gjennomføres mellom eiendommer med forskjellige eiere, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» (kartverket.no) sendes inn. Denne erklæringen må leveres kommunen på papir, signert med penn i signaturfeltene. Alle eiere må signere dokumentet. Du må fylle ut kjøpesum og markedsverdi slik at dokumentavgift kan beregnes.

Erklæringer/avtaler 

Hvis du ønsker å bruke vårt eksempel på en avtale, finner du den her:
Eksempelavtale avstandserklæring
Eksempelavtale vei, vann og avløp (pdf)
Husk å fjerne teksten som ikke er relevant for din sak.   

Pantefrafall

Ved arealoverføring må det tinglyses frafall for de økonomiske heftelsene i den avgivende eiendommen. Økonomiske heftelser er for eksempel pantedokument, utleggsforretninger, boretter, forkjøpsretter eller leieavtaler. Les mer på Kartverkets nettsider.

Hvis panteretten er registrert som en obligasjon, må pantefrafallet skrives på den originale obligasjonen. Alternativt kan du skrive pantefrafallet på et vedlegg, men du må også sende inn den originale obligasjonen. Signaturen til panthaver må være original.

Se veiledning til pantefrafall.

Hvor sender du søknaden? 

Hvis søknaden har skjemaet "erklæring om arealoverføring", nye avtaler (erklæringer), samtykker eller fullmakter, må du sende søknaden med vedlegg på papir i posten til:   

Nordre Follo kommune 
Geodata og oppmåling 
Postboks 3010 
1402 Ski   

Søknader uten slike vedlegg foretrekker vi at du sender oss elektronisk her (logg inn med elektronisk ID).

Hvor lang tid tar det?

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Hva skjer videre?

Hvis arealoverføringen blir godkjent, starter vi arbeidet med oppmåling av arealet når eventuelle vilkår i tillatelsen er oppfylt.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier, og naboer til arealet, mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og påviser og merker nye grenser. Etter oppmålingsforretningen sender vi melding om tinglysing av endringen til Kartverket.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Når arealoverføringen er tinglyst, skriver vi ut matrikkelbrev over eiendommene som er endret og sender til den som er eier.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178