Arealoverføring

Kort fortalt

 • Arealoverføring er overføring av større arealer mellom to eiendommer.
 • Etter at vi har fattet positivt vedtak, vil vi måle opp arealet ved en oppmålingsforretning.
 • Du må betale gebyr for saksbehandlingen og for oppmåling av arealet som overføres.
 • Hvis du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å arealoverføre mellom eiendommer og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på søknader om arealoverføring. Kommunen veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i en søknad.

Hva er arealoverføring?

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5 prosent av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Hvis du bare skal overføre et lite areal, ber du om grensejustering:

Grensejustering

Hvor mye koster det?

Gebyr for behandling av søknaden

Du må betale et grunngebyr og et gebyr for søknad om arealoverføringen. Hvis du søker om å overføre mer enn ett areal, må du betale for hvert ekstra areal.

Gebyrer kapittel 4 – Delesak

Gebyr for oppmåling

For oppmåling av arealoverføringen må du betale per areal som overføres og per grensepunkt som må måles i marka.

Kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Andre kostnader

I tillegg vil kommunen kreve inn dokumentavgift (2,5 prosent av markedsverdien oppgitt i skjemaet «Erklæring om arealoverføring») og tinglysingsgebyr.

Tinglysing koster 585 kroner per dokument.

Det kan komme andre kostnader enn de nevnt over.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Hvem kan søke om arealoverføring?

Den som eier tomten, kan søke om deling. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke hvis de har fullmakt fra eier.

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling.

Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte her:

Tinglyse eierskifte – Kartverket

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattesten.

Før du søker

Undersøk om arealoverføringen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Hvis eiendommen din i kommuneplanen ligger innenfor hensynssoner for støy, kvikkleire eller flom, må du som regel legge en rapport fra fagkyndig konsulent ved søknaden.

Hvis søknaden din er i strid med reguleringsplan eller reguleringsbestemmelser, må du sende inn søknad om mindre endring av gjeldende reguleringsplan til virksomhet Byutvikling og arealplanlegging. Søknad om mindre endring er gebyrbelagt.

I større og kompliserte saker kan det være behov for forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte om bygge- og delesøknader for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller på telefon.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og naboliste

Naboliste og situasjonskart kjøper du fra Nordre Follo e-torg.

Send ut nabovarsel  

Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene som du sender til kommunen.   

Fyll ut søknadsskjema

Du må sende inn to søknadsskjema. Et skjema for søknad om arealoverføring og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.  

Søknadsskjema for arealoverføring

Søknadsskjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknaden må inneholde disse vedleggene: 

Situasjonsplan

Tegn inn på situasjonskartet ønsket grense, mulig plassering av ny bebyggelse. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater.   Tegn inn uteoppholdsarealer for avgivereiendommen (oppgi størrelse på uteoppholdsareal), adkomstvei, vann- og avløpsledninger samt parkering og snuplass på egen tomt på eiendommene. 

Gjenpart med kvittering for nabovarsel 

Alle relevante punkter må være utfylt. Hvis det er naboprotester, må du legge ved naboprotestene og svaret du har sendt til naboen. 

Avkjørselstillatelse 

Gjelder søknaden fradeling av en ubebygd tomt, må du søke om ny avkjørsel eller utvidet bruk av en eksisterende avkjørsel. Det er virksomhet vei og park i kommunen som behandler søknader om avkjørsel. Vi anbefaler at du har søkt og fått avkjørselstillatelse før du sender inn delesøknaden.   

Les mer om hvordan du søker om avkjørsel her. Har du spørsmål til søknad om ny eller endret avkjørsel, kontakt vei og park på telefon 02178 eller via e-post, postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Følgebrev med redegjørelse for:

 • Størrelsen på alle eiendommene involvert i arealoverføringen, etter at arealoverføringen er gjennomført. 
 • Grad av utnytting på eiendommen som mister areal.
 • Tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
 • Hvis ny tomt og gjenværende tomt ligger i et område med mulighet for kvikkleire, kreves det en geoteknisk vurdering og rapport fra fagkyndig for begge tomtene. Om det er fare for kvikkleire, så står det i områdeanalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Hvis ny tomt og gjenværende tomt er utsatt for flom må dokumentasjon på hvordan hensynet til flom er ivaretatt for begge tomtene sendes inn. Hvis det er fare for flom, så står det i områdeanalysen som fulgte med situasjonskart.
 • Erklæring om redusert avstand til nabogrense.
 • Dersom eiendommene er utsatt for støy må rapport fra støykonsulent legges ved søknaden. Rapporten må dokumentere at eiendommene får store nok uteoppholdsareal som oppfyller kravene i kommuneplanen og/eller reguleringsplan. Dersom eiendommene ligger i rød hensynssone for støy, iht. kommuneplanbestemmelsen § 21.1, er det ikke tillatt med arealoverføring. Dersom tomten er innenfor en støysone, så står det i områdeanalysen og/eller plananalysen som fulgte med situasjonskartet.
 • Erklæringer eller avtaler om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, dersom disse blir liggende på annen eiendom etter arealoverføringen. 
 • Eventuelle dispensasjonssøknader fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller plan- og bygningsloven. 
 • Eventuelle nabomerknader og svar til merknadene.
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter. 
 • Hvis det er tinglyst noen urådigheter i grunnboka på eiendommene, må den som er rettighetshaver samtykke til arealoverføringen og eventuelle avtaler (erklæringer) om adkomst og vann- og avløpsledninger. 

Egenerklæring

Hvis arealoverføringen skal gjennomføres mellom eiendommer med forskjellige eiere, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» sendes inn. Denne erklæringen må leveres kommunen på papir, signert med penn i signaturfeltene. Alle eiere må signere dokumentet. Du må fylle ut kjøpesum og markedsverdi slik at dokumentavgift kan beregnes.

Erklæringer/avtaler 

Hvis du ønsker å bruke vårt eksempel på en avtale, finner du den her:
Eksempelavtale avstandserklæring   
Husk å fjerne teksten som ikke er relevant for din sak.   

Pantefrafall

Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen. Hvis panteretten er registrert som en obligasjon, må pantefrafallet skrives på den originale obligasjonen. Alternativt kan du skrive pantefrafallet på et vedlegg, men du må også sende inn den originale obligasjonen. Signaturen til panthaver må være original.

Se veiledning til pantefrafall. 

Hvor sender du søknaden? 

Hvis søknaden inneholder nye avtaler (erklæringer), samtykker eller fullmakter, må du sende søknaden med vedlegg på papir i posten til:   

Nordre Follo kommune 
Geodata og oppmåling 
Postboks 3010 
1402 Ski   

Søknader uten slike vedlegg foretrekker vi at du sender oss elektronisk her (logg inn med elektronisk ID).

Hvor lang tid tar det?

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører vi en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Hva skjer videre?

Hvis arealoverføringen blir godkjent, starter vi arbeidet med oppmåling av arealet når eventuelle vilkår i tillatelsen er oppfylt.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier, og naboer til arealet, mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og påviser og merker nye grenser. Etter oppmålingsforretningen sender vi melding om tinglysing av endringen til Kartverket.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrer kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Når arealoverføringen er tinglyst, skriver vi ut matrikkelbrev over eiendommene som er endret og sender til den som er eier.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178