Follo barne- og ungdomsskole
Follo barne- og ungdomsskole
Follo barne- og ungdomsskole er en skole for elever med store, sammensatte lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. Skolen ligger ca. ti minutters gange fra Vevelstad stasjon.

Om skolen

Follo barne- og ungdomsskole (FBU) er en skole for elever med store, sammensatte lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. Skolen har 61 elevplasser. 

Hvordan få plass ved FBU?

For å få plass på Follo barne- og ungdomsskole må eleven bo i en av Follo-kommunene (Nordre Follo, Ås, Vestby, Enebakk, Frogn eller Nesodden). Foresatte må sende søknad til elevens hjemkommune siden det er de som fatter vedtak om plass på skolen. Lokal PPT vurderer om denne skolen er et tilbud for eleven.

Elevene kan benytte SFO ved skolen i 1. - 10. klasse. Før dere søker om plass via Foreldreportalen, må hjemkommunen ha godkjent SFO-plass ved FBU fordi det er en kommunal andel for SFO-plassen. 

Alle elever ved skolen har rett til spesialskyss.

Trivselsledere
Skolen har trivselsledere som tilbyr elevene flere og varierte aktiviteter i friminuttene. Når friminuttene er morsommere og meningsfylte tror vi skoledagen som helhet oppleves mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag! Les mer på trivselsleder.no. 

Planer, regler og rutiner 

Planer

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune  

Kontakt helsesykepleier på skolen

Lotta Lauvås Pettersen
Telefon: 96 94 50 49  

Kontortid  

Torsdager kl. 08.30-15.00   

Fysioterapi 

Follo barne- og ungdomsskole har fysioterapeut i 50 % stilling tilknyttet skolen. Det er løpende tildeling av fysioterapitimer ved behov, men for å planlegge best mulig i forhold til undervisning ber vi alle som ønsker videreføring eller oppstart av fysioterapi ved skolestart søker/sender inn nytt henvisningsskjema innen 1. juni. 

Henvisningsskjema fysioterapi

I tillegg til individuell behandling av barna på skolen bistår fysioterapeuten med å kartlegge og prøve ut hjelpemidler på skolen, formidle helsemessig kunnskap om ulike tilstander og diagnoser til lærere og assistenter, gjennomføre interne ressursmøter samt planlegge og gjennomføre gymtimer etter ønske fra lærere.

Skolefritidsordningen (SFO) 

Alle barn på 1.– 10. trinn får tilbud om plass på SFO.   

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider  

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.  

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.  

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune


Kontaktinformasjon

Emily Catherine Jackson 
SFO-leder
Telefon: 97 57 18 45  

Ønsker du å snakke med noen på SFO, kan du kontakte oss på telefon 64 91 39 60.

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Follo barne- og ungdomsskole 
Telefon: 64 91 39 50
Besøksadresse: Vevelstadveien 27, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Rune Solberg
Rektor
Telefon: 40 54 64 53

Ann Katalin Gombos
Inspektør
Telefon: 46 80 38 63

Eivind Vangen
Inspektør
Telefon: 41 51 71 44

Emily Catherine Jackson
SFO-leder
Telefon: 97 57 18 45

Kathrine Minde
Kontorkonsulent
Telefon: 64 91 39 50 

Helsesykepleier 

Lotta Lauvås Pettersen  
Helsesykepleier
Telefon: 96 94 50 49

Skolefritidsordning (SFO)

Emily Catherine Jackson
SFO-leder
Telefon: 97 57 18 45

Ønsker du å snakke med noen på SFO, kan du kontakte oss på telefon 64 91 39 60.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Tone Nicolaisen
Leder 
Telefon: 98 20 27 34

Møtereferater

Se referater fra FAU-møter og andre sentrale dokumenter

 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Follo barne- og ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 27
1405 Langhus

Telefon: 64 91 39 50

Kontakt oss 

Follo barne- og ungdomsskole 
Telefon: 64 91 39 50

Besøksadresse
 Vevelstadveien 27, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Follo barne- og ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 27
1405 Langhus

Telefon: 64 91 39 50