Spørsmål og svar

Kort fortalt

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om SFO-tilbudet i kommunen. 

Vi har søkt om SFO-plass. Når får vi svar?

Alle får plass. Dere får svar så raskt som mulig. Ta kontakt med aktuell SFO hvis dere ikke har fått svar på søknaden innen en ukes tid.

Vi har flyttet til kommunen dette skoleåret. Har vi rett til SFO-plass?

Alle får plass. Du må søke i Foreldreportalen. Ta kontakt med aktuell SFO hvis du ikke har fått svar på søknaden innen en ukes tid.

Vi har fått tilbud om SFO-plass, men får ikke svart? 

Det er kun søker som kan takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen, ikke medsøker. Det kan oppstå problemer hvis dere prøver å svare via telefon eller nettbrett, så bruk helst PC. Dere kan også prøve å endre nettleser før dere kontakter oss.  

Når er fristen for å betale for SFO-plassen?

Fristen for å betale for plassen er den 15. i hver måned. Dere betaler da for inneværende måned. Det er mulig å søke om utsettelse. Se Faktura fra kommunen

Vi har fått en faktura med feil beløp. Hvem skal jeg kontakte?

Ta kontakt med SFO-leder, som kan sjekke fakturagrunnlaget.

Fakturaen har feil navn på barnet. Hva er grunnen til det?

Fagsystemet henter automatisk for- og mellomnavn når vi skriver ut fakturaene. Hvis barnet har flere etternavn blir bare ett av navnene registrert.  

Vi har barn/søsken i barnehage og SFO. Får vi søskenmoderasjon?

Dere får søskenmoderasjon hvis dere har flere barn i enten barnehage eller SFO. Det er ikke søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.  

Vi har flere barn (søsken) i SFO. Får vi søskenmoderasjon?

Dere betaler full pris for det eldste barnet og 20 % mindre for barn nummer to. Se informasjon om priser og moderasjonsordninger. 

Må vi søke om søskenmoderasjon/redusert betaling hvert år?

Ja, det må dere. Se informasjon om søskenmoderasjon og redusert betaling. Hvis dere søker innen 20. juni vil vi behandle søknaden før skolestart. Hvis dere søker senere, vil søknaden gjelde fra den første i måneden etter.

Vi har søkt om redusert foreldrebetaling. Når får vi svar?

Vi behandler søknader fortløpende. Hvis søknaden blir innvilget, vil den gjelde fra den første i måneden etter.  

Kan vi benytte SFO-tilbudet bare før eller bare etter skoletid?

Vi har ikke plasstyper som er formiddagstilbud eller ettermiddagstilbud. Du kan velge mellom følgende plasstyper: To, tre, fire eller fem dager per uke. Hvis du ikke har et fulltidstilbud må velge hvilke dager du ønsker å benytte plassen.    

Kan vi endre på dagene vi har valgt?  

Ja dere kan dager, men da må dere kontakte SFO-leder. 

Hvordan kan vi endre plasstype?

Dere kan endre plasstype i Foreldreportalen. Hvis dere ønsker å utvide plassen, kan det gjøres løpende. Hvis dere ønsker å redusere plassen gjelder fristene for oppsigelse.  

Kan vi kjøpe ekstra dager i SFO?

Ja, barn som har et SFO-tilbud kan kjøpe ekstra dager. Ta kontakt med SFO-leder.

Hvordan er ferietilbudet i SFO?

SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av uke 27-30. Dere blir bedt om å melde fra til SFO om hvordan dere vil benytte tilbudet i skolens ferier. 

Vi ønsker å søke permisjon fra SFO. Er det mulig?

Nei, vanligvis ikke, men i helt spesielle tilfeller kan vi vurdere dette sammen med SFO-leder. Et eksempel er hvis barnet er alvorlig syk.    

Vi ønsker å si opp SFO-plassen. Hva er oppsigelsesfristen?

Oppsigelsesfristen er to måneder fra den første i måneden. Dere må registrere oppsigelse i Foreldreportalen. Det er kun søker som kan å si opp plassen, ikke medsøker.