Koordinering av tjenester

Kort fortalt

 • Individuell plan og koordinator er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte pleie- og omsorgstjenester. 
 • Kommunen har egne koordinatorer for pasienter med kreft og demens.
 • Koordinatorene er lett tilgjengelig og tilbyr blant annet samtaler, råd og veiledning, i tillegg til hjelp med å koordinere tjenester.

Individuell plan og koordinator

Dette er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester. 

Individuell plan 

Det kan være tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig å lage en individuell plan.

Du kan ha behov for bistand på flere livsområder. Individuell plan er et felles verktøy på tvers av fagområder.

Du eller dine pårørende er selv aktive deltakere i arbeidet med planen. Det er målene dine som skal være utgangspunktet for planen.

Koordinator

Koordinator er en av dine fagpersoner som koordinerer tjenestene og sikrer fremdrift i samarbeidet om din individuelle plan. Du kan også ha koordinator uten at du har individuell plan.

Mer informasjon

Les mer om individuell plan på Helsenorge

Hvordan søke

Du kan søke om Individuell plan og koordinator ved å sende inn søknaden under:

Søknadsskjema

Kontakt oss

Individuell plan og koordinator

Telefon: 46 91 66 63 / 91 60 89 12

Vi oppfordrer til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. 

Kreftkoordinator 

Les om kommunens tilbud til kreftrammede. 

Demenskoordinator

 • Vi tilbyr hjemmebesøk, samtaler, pårørendeskole, samtalegruppe, turgruppe, trim og kafe.
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, og samarbeider blant annet med hjemmetjenester, institusjonen, dagsentrene og fastleger.

Hvem kan få hjelp?

 • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
 • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
 • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.  

Aktiviteter og tilbud

Samtalegrupper

Informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. Tilbudet er gratis, og vi har grupper på dag- og kveldstid. Ta kontakt med oss for informasjon om tid og sted.    

Torsdagstur

Bli med på torsdagstur hver torsdag kl. 12.00. Kontakt demenskoordinator.

Pårørendeskolen 

Pårørendeskolen er et tilbud til de som har familie eller en nær venn med demens. Gjennom forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.

Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området. Kurset holdes over fire kveldssamlinger. 

Pårørendeskolen høsten 2023

Pårørendeskolen våren 2023

Lær mer om

 • Sykdommen
 • Kommunikasjon
 • Praktiske tips i hverdagen
 • Fremtidsfullmakt eller vergemål
 • Pårørendes reaksjoner
 • Velferdsteknologi
 • Møte med hjelpeapparatet

Sted: Drøbak Ullerud bofellesskap, Ullerudveien 26-28, 1443 Drøbak
Klokkeslett: 18.00-21.00
Påmeldingsfrist: 2. mars 2023
Pris: kr 300,- pr. deltager

Datoer:

 • 08. mars
 • 15. mars  
 • 22. mars
 • 29. mars   

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator 
Heidi Borgen Larsen 
Telefon 92 27 97 92

Demenskoordinator  
Kjersti Marie Nylén Larsen
Telefon 95 75 98 20

Barnekoordinator

Gjennom Likeverdsreformen har regjerningen vedtatt at det skal innføres en utvidet koordinatorordning for familier som har eller venter barn med funksjonsnedsettelser. Som en del av dette er det innført en ordning med barnekoordinator som trer i kraft 1. august 2022.

Nordre Follo kommune forbereder innføring av barnekoordinator. Vi gjør ansettelser høsten 2022. Mer informasjon vil komme når barnekoordinator er på plass. Inntil barnekoordinator er klar kan du kontakte koordinerende enhet, vedtakskontoret, på telefon 90 54 82 63 dersom du har spørsmål eller behov for koordinator.