Koordinering av tjenester

Kort fortalt

 • Individuell plan og koordinator er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte pleie- og omsorgstjenester. 
 • Kommunen har egne koordinatorer for pasienter med kreft og demens.
 • Koordinatorene er lett tilgjengelig og tilbyr blant annet samtaler, råd og veiledning, i tillegg til hjelp med å koordinere tjenester.

Individuell plan og koordinator

Dette er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester. 

Individuell plan 

Det kan være tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig å lage en individuell plan.

Individuell plan er et felles verktøy på tvers av fagområder. En individuell plan beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg.

Du kan ha behov for bistand på flere livsområder. Du eller dine pårørende er selv aktive deltakere i arbeidet med planen.

Koordinator

Koordinator er en av dine fagpersoner som koordinerer tjenestene og sikrer fremdrift i samarbeidet om din individuelle plan. Du kan også ha koordinator uten at du har individuell plan.

Mer informasjon

Les mer om individuell plan på Helsenorge

Hvordan søke

Du kan søke om Individuell plan og koordinator ved å sende inn søknaden nedenfor:

Søknadsskjema

Kontakt oss

Individuell plan og koordinator

Telefon: 46 91 66 63 / 91 60 89 12

Vi oppfordrer til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. 

Kreftkoordinator 

Les om kommunens tilbud om kreftkoordinator

Demenskoordinator

Vi tilbyr

 • hjemmebesøk
 • samtaler
 • pårørendeskole
 • samtalegruppe
 • turgruppe
 • trim 
 • kafe

Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, og samarbeider blant annet med

 • hjemmetjenester
 • institusjonen
 • dagsentrene
 • fastleger

Hvem kan få hjelp?

 • Personer med mistanke om demenssykdom og som har behov for demensutredning.
 • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
 • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.  

Aktiviteter og tilbud

Samtalegrupper

Informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. Tilbudet er gratis, og vi har grupper på dag- og kveldstid. Ta kontakt med oss for informasjon om tid og sted.  

Torsdagstur

Bli med på torsdagstur hver torsdag kl. 12.00. Kontakt demenskoordinator.

Pårørendeskolen 

Pårørendeskolen er et tilbud til de som har familie eller en nær venn med demens. Gjennom forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.

Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området. Kurset holdes over fire samlinger.

Oppstart den 12. oktober 2023.

Sted: Misjonshuset, Vågliveien 7, Ytre Enebakk
Tid: Kl. 11:00 – 14:00
Pris: 300,- pr. deltager (Vipps/kontanter ved oppmøte)
Begrenset antall plasser.

Send påmelding på e-post eller SMS til

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator 
Heidi Borgen Larsen 
Telefon 92 27 97 92

Demenskoordinator  
Kjersti Marie Nylén Larsen
Telefon 95 75 98 20

Ta kontakt med demenskoordinatoren din på nett

Har du fått tilbud om en demenskoordinator, kan du kommunisere med demenskoordinatoren din på nett. Du kan sende og motta meldinger.

Logg inn på Helsenorge for å komme i gang.

Du kan lese mer om tjenesten her.

Barnekoordinator

Familier har rett til barnekoordinator hvis de 

 • har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne 
 • har behov for langvarige og sammensatte, eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester 

Koordinerende enhet skal hjelpe familien med å koordinere tjenestene og bidra aktivt for å ivareta kommunens ansvar for å følge opp og tilrettelegge for familien og barnet.

Koordinerende enhet skal sørge for nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle velferdstjenester og brukerorganisasjoner, og eventuelt formidle kontakt og henvise videre. De skal også bistå i arbeidet med individuell plan hvis det er aktuelt.  

Barnekoordinator (Helsedirektoratet)

Hvordan melde behov

Foresatte kan selv melde behov for barnekoordinator. Hvis samarbeidspartnere melder behov, kreves det samtykke fra foresatte.  

Meld behov for barnekoordinator

Kontakt oss

Koordinerende enhet
Anders Nærby   
Telefon 45 72 44 39

Koordinerende enhet
Marit Sethern  
Telefon 45 83 53 01