Ungdomsskole i Ski vest - detaljregulering

Om planen

Detaljreguleringsplan for Ungdomsskole Ski Vest ble vedtatt i kommunestyret i Nordre Follo 17.12.2020.

Planen legger til rette for bygging av ny ungdomsskole med 8 paralleller i Ski vest. Den nye ungdomsskolen skal løse kapasitetsutfordringene for Finstad barneskole, Ski barneskole og Ski ungdomsskole. Skolen er kritisk viktig for å legge til rette for den forventete omfattende boligbyggingen i både Ski vest og Ski sentrum i årene som kommer.

Planen sikrer også utforming av grøntstruktur langs Finstadbekken og friområder vest for skoletomten. Skolen kan oppføres med opptil fire etasjer. Flerbrukshallen forutsettes plassert på utvidet tomt til Finstad barneskole, og skal brukes av både barneskolen og ungdomsskolen.

Planområdet ligger innenfor områdeplanen for Ski Vest, vedtatt 3.2.2016.

Planforslaget følger intensjonene og i all hovedsak rammene fastsatt i områdeplan for Ski Vest.

Dokumenter og politiske vedtak  

Se saksdokumenter fra Nordre Follo kommune i politisk møtekalender.

Kontaktinformasjon  

Plankonsulent: Enerhaugen arkitektkontor, v/Lena Johansson, Pb. 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, tlf. 940 91 685, e-post: l.johansson@enerhaugen.co

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Helén Liebig-Andersen. Mobil 46 81 31 48. E-post: helen.liebig.andersen@nordrefollo.kommune.no