Ski sentrum - områdeplan

Kort fortalt

  • Områdeplan for Ski sentrum omfatter områdene Sanderveien, Kirkeveien, Vestveien og Åsveien.
  • Planen ble vedtatt 11. mai 2016. 

Planen beskriver utbygging av Ski by, med fokus på byliv, gode møteplasser og torg, gående/syklende, miljøriktige løsninger og økt arealutnyttelse.

Den skal legge til rette for utvikling av arealer, med arbeidsplasser, forretninger, gater, parker og annen arealbruk. 

Se områdeplanen på arelaplaner.no