Googlebilde av rundkjøringen i Skiveien på Kolbotn

"Nybakken" (felt BF i områderegulering for Skiveien/Skrenten)

Kullenbund eiendom og NorgesGruppen holder på å lage detaljreguleringsplan for «Nybakken» (felt BF i områderegulering for Skiveien/ Skrenten).

Prosessen hittil

Kullenbund eiendom og NorgesGruppen hadde oppstartsmøte med kommunen 26.02.2020. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».  

Etter oppstartsmøtet varslet Kullenbund eiendom og NorgesGruppen oppstart av planarbeid.

I forbindelse med varsel om oppstart kom det noen innspill. Disse kan du lese på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».  

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger i blokkbebyggelse, med handel langs Skiveien og parkmessig oppholdsarealer med god tilrettelegging for gående og syklende.  

  

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med saken ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanene «Planbehandlinger» og «Saksdokumenter».  

Videre saksgang

Planarbeidet har ikke gått videre siden varsel om oppstart i 2020, men det forventes mer aktivitet i 2024.  

Forslagsstiller går igjennom alle innspillene som kom i forbindelse med varsel om oppstart og skal vurdere om og hvordan innspillene skal tas med videre i planarbeidet.

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag.

Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer.

Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring, vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres, skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring.

I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og under høringer og kunngjøringer når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon

Lars Berntsen fra Advokatfirma Berngaard kan nås på e-post lars@berngaard.no. Han kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen er Christina Blumentrath. Hun kan svare på spørsmål til prosessen som planarbeidet nå skal gjennom. Ta kontakt på e-post christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no.         

Sist endret: 12.06.2024